Δήμος Θάσου


«Διακήρυξη του Δήμου Θάσου για την κατασκευή του έργου: Οδοποιία Δ.Δ. Λιμεναρίων-Ποταμιάς-Παναγίας»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για την ορθή επανάληψη της διακήρυξης της Δημόσιας, Ανοικτής, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«Οδοποιία Δ.Δ. Λιμεναρίων-Ποταμιάς-Παναγίας»

Παραρτήματα:

Η διακήρυξη του διαγωνισμού έλαβε μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 17PROC002482482

Add a comment

You must be logged in to comment.