Δήμος Θάσου


Προϋπολογισμός – Οικονομικά στοιχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικοί

Αριθμοί

Έσοδα και εισπράξεις Προϋπολογισμός σε 

0

Τακτικά έσοδα

5.670.977,47

1 (πλην 12 –

13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και έργα)

         173.349,45

2

Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 대리인 위임장 다운로드.          327.234,83

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα

έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

2.455.178,79

4

Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών

φορέων και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

1.242.700,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου έτους

1.810.000,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

11.636.928,64

            12

  Έκτακτες επιχορηγήσεις

683.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 23.999.369,18
Κωδικοί

Αριθμοί

Έξοδα και πληρωμές Προϋπολογισμός σε 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.011.500,00

61-62 Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.707.100,00

63-64 Φόροι – τέλη

Λοιπά γενικά έξοδα

334.238,36

66 Προμήθειες – αναλώσεις υλικών

583.300,00

67-68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους

502.781,04

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε 크롬 adobe flash player 다운로드.            1.820.000,00
82-85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

  3.371.244,95

Επενδύσεις
71 Αγορές και προμήθειες παγίων

152.000,00

73-74 Έργα – Μελέτες

12.283.844,31

652 Τοκοχρεολύσια δανείων και επενδύσεων

57.800,00

9111 Αποθεματικό

175.560,52

Σύνολο εξόδων και πληρωμών 23.999.369,18

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή Οικ subtitles of One Fun Man 2 2 10. Έτος 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ Περιγραφή Οικ Windows 10 trial. Έτος 2015
Ψηφισθέντα Εγκριθέντα     Ψηφισθέντα Εγκριθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.793.093,39 4.793.093,39 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.795.599,05 4.795.599,05
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.790.483,90 14.790.483,90 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.980.551,68 14.980.551,68
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 298.448,68 298.448,68 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.640.657,33 5.640.657,33
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε 리디 북스 epub 다운로드. 2.258.472,38 2.258.472,38 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 42.584,19 42.584,19
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.004.249,30 1.004.249,30
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.314.644,60 2.314.644,60
Γενικά Σύνολα: 25.459.392,25 25.459.392,25     25.459.392,25 25.459.392,25

Add a comment

You must be logged in to comment.