Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου- 20/03/2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ

Θάσος, 16-03-2020

Αριθ no gba 2.7 다운로드. πρωτ.: 2960

Αριθ. Συνεδρ.: 7η

ΠΡΟΣ

κ Gentleman. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ 컴퓨터 드라이버 다운로드. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ 스쿨메이트 다운로드.

κ. Κούτλα Ιωάννη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν 로스트 룸 다운로드. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ powdered medicine. 5 και 167, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1-2 του ν 핑크퐁 앱 다운로드. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) την 20η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ 규혁롬 다운로드., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης No gba 2.8.

  1. Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν Spotify song. Καβάλας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες και την κατάρτιση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020 (σκέλος Α).

    β) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και την κατάρτιση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020 (σκέλος Β).

    (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

  2. Περί έγκρισης ή μη του «Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την Κωδική Ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Θάσου.

         (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

   3. Περί έγκρισης ή μη του «Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών          από την Εκδήλωση Σεισμών με την Κωδική Ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Θάσου»»

        (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.