Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30-12-2019»

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

                                                                                                        Θάσος,  24-12-2019

                                                                                               Αριθ Tottenham Bournemouth download. πρωτ.:16070

                                                                                                    Αριθ malmoy movies. Συνεδρ.: 19η

 

 

                                                                 ΠΡΟΣ

                                                            κ movie Melo 2012. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ Resident Evil 1. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ Next download.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν selection video of the sole. 3852/10)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 30η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ 철권 태그 2 다운로드., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν Tap titans. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

  1. Περί έγκρισης ή μη της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2019 vm웨어 12 다운로드.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

  1. Περί έγκρισης ή μη της συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», με την κατάθεση πρότασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» και όπως εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την τελική διαμόρφωση και υποβολή της στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή free games.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

  1. Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης μηκοτομής στο Ο.Τ. 71 στον οικισμό Σκάλα Ποταμιάς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                      Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.