Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

         Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

          ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                                               

                                                                                                                            Θάσος,  21-05-2020

                                                                                                                       Αριθ 라인 이모티콘 다운로드. πρωτ. : 4833

                                                                                                                  Αριθ gdisk32 exe 다운로드. Συνεδρ.:17η

 

   ΠΡΟΣ

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ Warcraft 2. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ Melon 2018 July 4th Week Top100 Download. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6.    κα   Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν 중학교 수학 교과서 다운로드. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18  )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 25η του μηνός Μάιου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Free login form.

 

 1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων » 녹두꽃 1화 다운로드.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. « Έγκριση πρακτικού διενεργηθείσης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ 이별주 다운로드. 23 του Π.Δ. 116/2004 ».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

 1. « Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων » 시간위의 집 다운로드.

                                                         

(Εισηγητής:  Καραγιάννη Βασίλεια Κοινωνιολόγος)

 

 1. « Περί έγκρισης ή μη Πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 6m3» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» false song.

(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού )

 

 

 

 

 1. « Περί έγκρισης ή μη Πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ».

(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού)

 1. « Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του ίου COVID- 19.

 

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.