Δήμος Θάσου


  1. Πίνακες Κατάταξης ΣΟΧ 3-2019

    Comment
    kmsauto net 2017 v1.4.9 portable Σας ανακοινώνουμε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα  κατάταξης και βαθμολογίας των προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων κατόπιν της υπ’ αριθ Uninstalled illustrations. 15540/17-12-2019 ΣΟΧ 3-2019 Ανακοίνωσης του Δήμου Θάσου για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας old-floor pagoda. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΕ...