Δήμος Θάσου


Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Θάσου από το Δήμο Καβάλας

Σύμφωνα με το άρθρο 72 και 73 του Νόμου 4745/2020, (Φ.Ε.Κ. Α’ 214/6.11.2020)  (ημερομηνία κυκλοφορίας 7.11.20200), παρατείνεται το θεσμικό πλαίσιο των πρόσθετων αρμοδιοτήτων και της διοικητικής υποστήριξης των Δήμων, καθώς και της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης.

Στην περίπτωση του Δήμου Θάσου, κάνουμε γνωστό, ότι όσον αφορά στην αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών στη Θάσο, αυτή συνεχίζει να ασκείται (όπως ίσχυε μέχρι σήμερα) από το Δήμο Καβάλας από 1.11.2020 (αναδρομικά) έως 1.10.2021.