Δήμος Θάσου


Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 4 ατόμων, 4μηνης διάρκειας στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει, την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 01/06/2023 έως και 06/06/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Θάσου, στον εξής κλάδο/ειδικότητα :

  • Τέσσερα  (4) άτομα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων/  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (για δράσεις  πυροπροστασίας)

Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και όλα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων από την παρούσα Ανακοίνωση, θα πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως, στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Θάσου.

Τελευταία ημέρα  αίτησης & δικαιολογητικών: 06/06/2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (6ΖΜΓΩΡΔ-ΡΙ4)