Δήμος Θάσου


Ένταξη έργων αντιπυρικής προστασίας του Δήμου Θάσου 1.827.000€ στο ΠΑΑ 2014-2020

Με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας εντάχθηκαν οι παρακάτω πράξεις του Δήμου Θάσου στη Δράση 8.3.1«Δασικές Πυρκαγιές», του Υπομέτρου8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών» του ΠΑΑ 2014-2020:

  1. Συντήρηση και καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών δασών του Δήμου Θάσου, συνολικού Προϋπολογισμού 1.228.500€.
  2. Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου, συνολικού Προϋπολογισμού 598.500€.

Μάλιστα οι δύο ανωτέρω πράξεις εντάχθηκαν ως 2η και 3η στον πανελλαδικό πίνακα κατάταξης – ένταξης.

Το έργο «Συντήρηση και καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών δασών του Δήμου Θάσου» αφορά σε συντήρηση και καθαρισμό του συνόλου του δικτύου των αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 20, 40 και 60 μέτρων, των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου.

Το έργο «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου» αφορά σε συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού δασικού οδικού δικτύου της Θάσου, που αποτελείται από 80 δασικούς δρόμους Α΄, Β΄, και Γ΄ κατηγορίας, συνολικού μήκους 201,239 χλμ.

Η σύνταξη των μελετών και η υποβολή της πρότασης ολοκληρώθηκε αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Δήμου Θάσου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά έργα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των Δασών της Θάσου.

Η εκτέλεσή τους βελτιώνει έμπρακτα την αντιπυρική προστασία της Θάσου μετά από πολλά έτη και σε βάθος χρόνου.

Ευχαριστώ θερμά τις υπηρεσίες του Δήμου Θάσου, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα το Γραφείο Δασών του Δήμου, που παρά την υποστελέχωσή του και τις δυσκολίες, εργάστηκε για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και για την επιτυχή ένταξή τους σε χρηματοδότηση.

Οι υπηρεσίες του Δήμου, μέσα από δύσκολες συνθήκες, εργάζονται καθημερινά προς όφελος των πολιτών».