Δήμος Θάσου


«Ένταξη της Πράξης “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»»

Με την υπ. αριθμ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1731/22-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΧ1Μ46ΜΤΛΡ-ΕΕΠ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε η Πράξη «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας –  Ποταμιάς»» με Κωδικό ΟΠΣ 5181354 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης πράξης 6.328.027,22€.

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Το υποέργο 1 αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Παναγίας – Ποταμιάς Θάσου για την κάλυψη των αναγκών των οικισμών Παναγίας και Ποταμιάς καθώς των Σκάλας Παναγίας (Χρυσή Αμμουδιά) και Σκάλας Ποταμιάς (Χρυσή Ακτή), καθώς και των αντλιοστασίων προσαγωγής λυμάτων από τους ανωτέρω οικισμούς.

Το αντικείμενο της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της ΕΕΛ περιλαμβάνει:

 • την κατασκευή των απαιτούμενων έργων Πολιτικού Μηχανικού της ΕΕΛ Παναγιάς-Ποταμιάς,
 • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Παναγιάς-Ποταμιάς και των αντλιοστασίων προσαγωγής λυμάτων
 • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων
 • τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο
 • τα απαιτούμενα έργα διαμόρφωσης του γηπέδου – υποδομής (γενική διαμόρφωση, εσωτερική οδοποιία, περίφραξη, περιμετρική φύτευση και έργα πρασίνου)
 • τα απαιτούμενα για την εξυπηρέτηση των μονάδων δίκτυα και εγκαταστάσεις (πόσιμου νερού, αποχέτευσης, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, εξωτερικού φωτισμού, κλπ.)

Αντικείμενο του υποέργου 2 είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Θάσου κατά την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς».

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ως άνω έργου, και λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα του, κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης του Φορέα, τόσο για τη διενέργεια του διαγωνισμού του έργου, όσο και κατά την κατασκευή και την δοκιμαστική λειτουργία του.

Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου έχουν σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Θάσου στην υλοποίηση του έργου ώστε:

 • να ολοκληρωθεί επιτυχώς και εγκαίρως, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η διαγωνιστική διαδικασία και η ανάδειξη αναδόχου του έργου,
 • να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για την κατασκευασιμότητα του έργου και να μην υπάρξουν σημαντικά απρόβλεπτα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση,
 • να εξασφαλιστεί ο σωστός σχεδιασμός του έργου και η επιλογή του απαραίτητου εξοπλισμού για να διασφαλιστεί το χαμηλότερο επενδυτικό
 • αλλά και λειτουργικό κόστος του έργου και να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου,
 • να γίνει έλεγχος του μηχανολογικού εξοπλισμού ως προς τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές,
 • να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα του έργου αλλά και η αποτελεσματικότητα των επιμέρους σταδίων,
 • να ολοκληρωθεί η προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή του έργου.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Με ικανοποίηση και συναισθήματα χαράς σήμερα ανακοινώνουμε την ένταξη του έργου “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας –  Ποταμιάς” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το έργο αυτό συνιστά, αποκλειστικά, αποτέλεσμα σκληρής και ουσιαστικής δουλειάς της ΔΕΥΑΘ και εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια δηλώνοντας ότι με ομαδική δουλειά, όραμα και διάθεση για προσφορά πετυχαίνουμε τους στόχους μας προς όφελος των κατοίκων του τόπου μας.

Ο αγώνας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι μακρύς, δύσκολος και επίπονος. Ωστόσο, δηλώνουμε παρόντες στην πρώτη γραμμή της μάχης διεκδικώντας και αναδεικνύοντας τη δυναμική της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για έναν καλύτερο τόπο για εμάς και τα παιδιά μας με θάρρος, εργατικότητα και ομαδικότητα, αφοσιωμένοι πλήρως στο δύσκολο δρόμο της ευθύνης με δύναμή μας την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Σχετικά ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θάσου κ. Κωνσταντίνος Μανίτσας δήλωσε:

«Η ένταξη του έργου “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας –  Ποταμιάς” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» αποτελεί δικαίωση της συστηματικής και συλλογικής δουλειάς για την επίλυση ενός προβλήματος που αφορά μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές του Νησιού μας.

Ευχαριστώ το σύνολο των υπαλλήλων και των συνεργατών μου στη ΔΕΥΑΘ αλλά και τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με όραμα και ομαδικότητα».