Δήμος Θάσου


Ένταξη της Πράξης “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Με την υπ. αριθμ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1999/29-12-2022 (ΑΔΑ: 64Σ946ΜΤΛΡ-6ΧΚ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε η Πράξη «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου –  Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5154173 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης πράξης 12.382.650,90€.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), του αγωγού διάθεσης εκροών και την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Πρίνου και όρμου Πρίνου του Δήμου Θάσου. Η ανάγκη της κατασκευής της ΕΕΛ του οικισμού Πρίνου και όρμου Πρίνου του Δήμου Θάσου είναι επιτακτική, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της διάθεσης και επεξεργασίας των λυμάτων της περιοχής.

Παραδοτέα της πράξης είναι:

  1. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και ο αγωγός διάθεσης εκροών.
  2. Το νέο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Πρίνου και όρμου Πρίνου
  3. Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης.
  4. Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Ύστερα από πολύχρονη και συστηματική εργασία ξεπερνώντας γραφειοκρατικά ζητήματα και προβλήματα ανακοινώνουμε την ένταξη της Πράξης “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου –  Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ευχαριστώ και εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες της ΔΕΥΑΘ αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου Θάσου που εργάστηκαν άψογα για το τελικό αποτέλεσμα.

Με γνώμονα της πολιτικής μας την επίλυση των προβλημάτων προχωράμε, με συνέπεια, τον δρόμο της ευθύνης που δεσμευθήκαμε να ακολουθήσουμε. Με σχέδιο και πρόγραμμα για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Ο στόχος της προόδου δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται με όραμα και συνεργασία.

Συνεχίζουμε τον αγώνα απέναντι στα προβλήματα του τόπου μας από την πρώτη γραμμή της μάχης με δύναμή μας την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Σχετικά ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θάσου κ. Κωνσταντίνος Μανίτσας δήλωσε:

«Πλήρη δικαίωση αισθάνομαι ως Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ καθώς ακόμη μία μεγάλη μας προσπάθεια έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο έργο απασχολεί τον τόπο μας την τελευταία δεκαετία, με πολλά προβλήματα και πισωγυρίσματα.

Ευχαριστώ του συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της ΔΕΥΑΘ αλλά και του Δήμου Θάσου που εργάστηκαν συστηματικά και ομαδικά για τον τελικό σκοπό.

Προχωράμε με την ίδια διάθεση για προσφορά στον τόπο αναβαθμίζοντας τις υποδομές του και σχεδιάζοντας ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας».