Δήμος Θάσου


Ανάθεση Αρμοδιοτήτων σε Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων

Μπορείτε να αναγνώσετε παρακάτω την Απόφαση Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων σε Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων:

Απόφαση Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων σε Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων άνω των διακοσίων (200) κατοίκων (9442ΩΡΔ-ΖΔ9)