Δήμος Θάσου


Ανάκληση κύρωσης δασικών χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου (παρ. 2 άρθρου 39 ν. 4801/2021 και παρ. 8α του άρθρου 17 του ν. 3889/2010)

Εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 79961/9-3-2022 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. με θέμα «Ανάκλησης κύρωσης δασικών χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου (παρ. 2 άρθρου 39 ν. 4801/2021 και παρ. 8α του άρθρου 17 του ν. 3889/2010)» (ΑΔΑ: ΨΔΛΧΟΡ1Υ-ΓΤΚ, ΦΕΚ: 254/Δ’/13-4-2022)

ΦΕΚ 254-Δ΄-13.04.2022