Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση για την Διερεύνηση τιμών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειων συστημάτων κάδων Γωνιών Ανακύκλωσης, Σύστημα Ζύγισης κάδων σε υπάρχον απορριμματοφόρο, Συλλογή Ανακυκλώσιμων Ρευμάτων με ΔσΠ (Διαλογή στην Πηγή), Προμήθεια συρμού απορριμμάτων (τράκτορα με ημιρυμουλκούμενο όχημα με συμπίεση)» Υποέργο 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ-ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1_s