Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριάντα Δύο (32) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου:

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 περί πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15-04-1957 (ΦΕΚ 60Α΄) «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων», όπως ισχύει.
 5. Την υπ’ αριθ. 45/2021 (ΑΔΑ: 9Ι9ΡΩΡΔ-0Α9) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου «Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου 2021».
 6. Την υπ’ αριθ. 97/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΙΧΩΡΔ-ΗΜΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου περί πρόσληψης Υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2021
 7. Την υπ’ αριθ. 59735/20-04-2021 εγκριτική Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία επικυρώνεται η υπ’ αριθ. 97/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΙΧΩΡΔ-ΗΜΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Θάσου «Περί πρόσληψης υδρονομέων στο Δήμου Θάσου για την αρδευτική περίοδο 2021»
 8. Την υπ’ αριθ. 63/10054/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους.
 9. Την από 2/4/2020 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632 «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

1.- Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά Τριάντα Δύο (32) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021, ανά Δημοτικό Διαμέρισμα ως εξής:

 

1. Έδρα του Δήμου Θάσου                            Τρεις (3) θέσεις
2. Δημοτικό Διαμέρισμα Θεολόγου Τέσσερεις  (4) θέσεις
3. Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιράχης           Τέσσερεις  (4) θέσεις
4. Δημοτικό Διαμέρισμα Λιμεναρίων           Τρεις (3) θέσεις
5. Δημοτικό Διαμέρισμα Μαριών                 Τρεις (3) θέσεις
6. Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγίας                Δύο   (2) θέσεις
7. Δημοτικό Διαμέρισμα Ποταμιάς               Τρεις (3) θέσεις
8. Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου Πέντε   (5) θέσεις
9. Δημοτικό Διαμέρισμα Ραχωνίου                Τρείς  (3) θέσεις
10. Δημοτικό Διαμέρισμα Σωτήρος                 Δύο (2) θέσεις

 

2.-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 45/2021 (ΑΔΑ: 9Ι9ΡΩΡΔ-0Α9) απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 15 Μαΐου  έως 15 Σεπτεμβρίου  έτους 2021.

 

3.-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ον. «-Υδρονομεύς δύναται να εκλεγεί και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς αιτιολογημένης. (προσθ. εδαφ. Από άρθρο 2 Β.Δ 339/1960). »

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 1. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α.   Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

 

5.-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛOΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ)
 2. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και 16 του Ν.3584/2007 . (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ή ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ www.gov.gr ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)
 4. Τίτλο Σπουδών ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι: 1) έχω τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις (Δημοτικού) 2) έχω ελληνική ιθαγένεια. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ‘Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ www.gov.gr ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)
 5. Αποδεικτικά έγγραφα ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ., Α.Μ.ΙΚΑ
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (θα αναζητηθεί αυταπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 7. Πιστοποιητικό Γεννήσεως. (θα αναζητηθεί αυταπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

 

6.- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους εξής δύο τρόπους:

Α. Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση, s.drakontou@thassos.gr, m.adamou@thassos.gr και σε αυτή την περίπτωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μόνο η συμπληρωμένη η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση , στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) έχω τις  απαιτούμενες  γραμματικές γνώσεις (Δημοτικού), β) δεν έχω κώλυμα από ποινική καταδίκη & δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, γ) έχω την ελληνική ιθαγένεια. Για τη σύνταξη της υπεύθυνης δήλωσης  μεταβαίνουμε στην πλατφόρμα www.gov.gr

Ή

Β. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θάσου Ν. Καβάλας – Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7 , Τ.Κ. 64004.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δρακόντου Σωτηρία 2593350133, Αδάμου – Τζανή Μαρίνα  2593350140.

 

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου δηλ. από 30/04/2021 έως και 07/05/2021.

 

8.-ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 

9.-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Θάσου προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης και ημερομηνία λήξης δηλ. από 15-05-2021 έως 15-09-2021, (4) μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επιμέρους όροι θα καθοριστούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Όσοι προσληφθούν θα πληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (6ΝΤΣΩΡΔ-05Ι)

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2