Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 23-07-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Θάσος 21/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                            Αρ. Πρωτ.: 8009

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ο Δήμος Θάσου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών, ως ισχύουν σήμερα, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα», προϋπολογισμού 507.258,06 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, 629.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠΕΠ ΑΜΘ σε βάρος του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ’’ με ΚΑΕ 2016ΕΠ83100001 της ΣΑΕΠ 831.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θάσου, στο Λιμένα Θάσου, την Πέμπτη 23-07-2020 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας «www.mimed.ggde.gr», με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μεταξύ τεχνικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ., προκειμένου να επιλεγούν 3 (τρία) τακτικά μέλη, τεχνικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα διαθέτουν τα προσόντα και θα πληρούν τα κριτήρια επιλογής που προκύπτουν από τις προαναφερθείσες εφαρμοστέες διατάξεις. Η κλήρωση θα διενεργηθεί από χρήστη της εφαρμογής του Μητρώου.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες, του Δήμου Θάσου (www.thassos.gr) καθώς και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr).

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

Κυριακίδης Ελευθέριος

ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ 23-07-2020