Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 206 ΤΟΥ Ν.3584/ (Αριθ. Πρωτ.:22787/19-10-2022) [ΑΔΑ:6ΧΜΠΩΡΔ-ΙΦΕ]:Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά Τεσσάρων (4) ατόμων πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην υπηρεσία καθαριότητας.

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 20-10-2022 έως και στις  24-10-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για  την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα:

Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική διάρκεια
ΥΕ Εργάτες/ Εργάτριες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 4 Δύο (2) μήνες

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρο 40 του Ν. 4765/2021).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 67 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Θάσου και ειδικότερα στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών κα Πατήρα Δέσποινα (τηλ.2593350120) και στoν υπάλληλο  κo Μέτσικα Βασίλειο (τηλ. 2593350140), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 20/10/2022 έως και 24/10/2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (6ΧΜΠΩΡΔ-ΙΦΕ)

ΑΙΤΗΣΗ