Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 33 ατόμων, 7μηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 10/05/2023 έως και τις 19/05/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού τριάντα τριών  (33) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά (7) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, κλάδων / ειδικότητες:

  • Δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ΄+Ε΄ ή CE κατηγορίας, χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
  • Έξι (6) άτομα ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ ΄ ή  C κατηγορίας,  χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
  • Είκοσι (20) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων.
  • Πέντε (5) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων / ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων.

Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Ανακοίνωση και το Παράρτημά της ώστε να συμπληρώσουν σωστά την αίτηση (θα την βρείτε παρακάτω) και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και όλα τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων από την παρούσα Ανακοίνωση, θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Τ.Κ. 64004
ΘΑΣΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Υπ’ όψιν: κ. Πατήρα Δέσποινας
Τηλ.2593350120, 2593350140

Τελευταία ημέρα ταχυδρομικής αποστολής αίτησης & δικαιολογητικών: 19/05/2023.  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΣΟΧ 1 2023 (6ΖΗΑΩΡΔ-2ΘΨ)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ