Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2023 :Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά Δέκα Επτά (17) ατόμων πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 07-08-2023 έως και τις 16-08-2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δέκα επτά (17) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θάσου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης
Δήμος

Θάσου

Θάσος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων/ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2023-2024.
0 17

  Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 67ο έτος συμπληρωμένο. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Ανακοίνωση και το Παράρτημά της ώστε να συμπληρώσουν σωστά την αίτηση (θα την βρείτε παρακάτω) και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτησή τους. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 4/2023 (14429/04-08-2023) και να την υποβάλουν  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θάσου, Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7, ΤΚ 64004 Θάσος  Ν.  Καβάλας,  υπόψη  κας  Πατήρα  Δέσποινας  (τηλ.  επικοινωνίας: 2593350120, 2593350140).

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. (Από 07-08-2023 έως και 16-08-2023).

 

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4-2023 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (6ΗΡΦΩΡΔ-Φ1Λ)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΣΟΧ4_2023 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ