Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Θάσος:   05-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                      Αριθ. πρωτ.:  1008
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ
Διεύθυνση      : Θάσος Θάσου
Τ.Κ.           : 64004 – Θάσος
Πληροφορίες :  Ιωάννα Βλαχογιάννη
Τηλέφωνο       : 25930 24020
FAX            25930  22219
Ηλ. Διεύθυνση: dimarogos@thassos.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ » Δήμου Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο Θάσου Ν. Καβάλας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου  για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2021-2022, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» που εδρεύει στο Δήμο Θάσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα  προσόντα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

100 ΝΠΔΔ

Δημαρωγός Δήμου Θάσου

(Για τη στελέχωση των Δομών: Βρεφονηπιακός Σταθμός Λιμεναρίων Δήμου Θάσου)

 

Δήμος Θάσου

Ν. Καβάλας

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τις θέσεις με κωδικό 100 , προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δήμου Θάσου, είτε αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού ,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» που εδρεύει στο Δήμο Θάσου στην οδό Πιέρ Ντε Βαμπεζ (στο κτήριο του παλιού ΙΚΑ ) απευθύνοντάς την υπόψη κ Βλαχογιάννη Ιωάννας  (τηλ. επικοινωνίας: 25930 24020 ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ο φάκελος πρέπει να έχει την επισήμανση για  «Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021».

 

Οι αιτήσεις  κατατίθενται   σε  προθεσμία  εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από τις 10-11-2021  ημέρα Τετάρτη   και λήγει στις 19-11-2021  ημέρα Παρασκευή.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΖΑΦΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΨΑΞΝΟΛ8Υ-ΦΧΛ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ