Δήμος Θάσου


: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΩΓΟΥ – ΣΟΧ 1/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ,TE ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ του  Δήμου  Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη  13/12/2023 έως και Παρασκευή  22/12/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ενός  (1) ατόμου  για την υλοποίηση της Συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, Δράσης, με τίτλο «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας έφηβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023-2024, με διάρκεια  από την υπογραφή της σύμβασης   έως 31-8-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της δράσης και όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης της άδειας μητρότητας της ήδη απασχολούμενης στη δράση ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας,

ως εξής, κατά αριθμό ατόμων, κλάδων / ειδικότητες:

 

  • Ένα  (1) άτομο, κλάδου και ειδικότητας  ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

Οι υποψήφιοι/ες της  ανωτέρω ειδικότητας  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεσηέως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ: Για την θέση, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά

     α) την Ανακοίνωση  με ΑΔΑ:Ψ1ΧΓΟΛ8Υ-ΦΘ7,

β) το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με      σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και

    γ) το Ειδικό Παράρτημα: Α(1) Απόδειξης Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ με  σήμανση έκδοσης «07-04-2023»

τα οποία επισυνάπτονται πιο κάτω και  στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Ενημερωτική Πύλη à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ., ώστε να συμπληρώσουν σωστά την αίτηση και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δήμου Θάσου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»  Δήμου Θάσου,

οδό Πιέρ ντε Βαμπέζ (κτήριο του παλιού ΙΚΑ),  ΤΚ 64004,

υπόψη κας Βλαχογιάννη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 25930 24020).

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ο φάκελος πρέπει να έχει την επισήμανση για  «Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023».

 

Τελευταία ημέρα ταχυδρομικής αποστολής αίτησης & δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή  22/12/2023.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754]

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ