Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                              Θάσος:   05-12-2022

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»                    Αριθ. πρωτ.:  1391

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

                                                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – Β ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ » Δήμου Θάσου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου  για την υλοποίηση της Συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, Δράσης, με τίτλο «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας έφηβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-2023,  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα  προσόντα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

100                     ΝΠΔΔ

«Δημαρωγός» Δήμου Θάσου

(Για τη στελέχωση των δομών του)

 

 Δήμος Θάσου

Νομού  Καβάλας

**ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

 

 

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2023,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της δράσης

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τις θέσεις με κωδικό 100 , προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Θάσου της Νήσου Θάσου

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την Ανακοίνωση και το Παράρτημά της ώστε να συμπληρώσουν σωστά την αίτηση και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δήμου Θάσου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»  που εδρεύει στο Δήμο Θάσου στην οδό Πιέρ ντε Βαμπέζ (στο κτήριο του παλιού ΙΚΑ), ΤΚ 64004, απευθύνοντάς την υπόψη κας Βλαχογιάννη Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 25930 24020).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Ο φάκελος πρέπει να έχει την επισήμανση για  «Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022».

Η Περίληψη   θα δημοσιευτεί δύο (2) φορές σε εβδομαδιαία εφημερίδα της περιφερειακής ενότητας Θάσου. Οι αιτήσεις  θα κατατίθενται   σε  προθεσμία  εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική  εφημερίδα δηλαδή από Τετάρτη 07-12-2022 έως και  Παρασκευή 16-12-2022

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΖΑΦΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6ΑΤΠΟΛ8Υ-7Β9

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ