Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΜΕ 1/ 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΜΕ 1/ 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν. 2527/97, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.3 του Ν.4314/2014 και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3- 1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17, σύμφωνα με τις οποίες από την αναστολή του άρθρου 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280) εξαιρούνται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών (άρθρο 4 παρ. 1 εδ.κζ της ΠΥΣ 33/2006).
 6. Την υπ’ αριθμ. 90/29-5-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου σύμφωνα με το οποίο ελήφθη ομόφωνη απόφαση για την αποδοχή της υλοποίησης δράσεων του έργου “ADRINETBOOK” στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG ADRION 2014-2020.
 7. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου “ADRINETBOOK” του προγράμματος INTERREG ADRION 2014-2020 όπου προσδιορίζεται, αναλύεται και τεκμηριώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανά παραδοτέο και κατηγορία δαπάνης.
 8. Τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης (SubsidyContract) και του συμφώνου συνεργασίας του εταιρικού σχήματος (Partenship Agreement) του έργου “ADRINETBOOK”.
 9. Τις υπ΄ αριθ. 298/2020 & 72/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου με θέμα: Έγκριση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για το έργο “ADRINETBOOK” στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG ADRION 2014-2020.
 10. Την υπ’ αριθμ. 5462/09-04-2021 βεβαίωση του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων.
 11. Τον 679/27-4-2016 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 Ανακοινώνει

Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Adrion Cultural Heritage Collections Network -ADRINETBOOK” του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Θάσου είναι εταίρος. Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΘΑΣΟΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2022 1
102 ΘΑΣΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Από την Από την υπογραφή της σύμβασης  έως 31/8/2022 1

 

Σημαντική Σημείωση:

 1. Τόπος παροχής της υπηρεσίας: Θάσος, Δήμος Θάσου με φυσική παρουσία ή απομακρυσμένη εργασία για την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων ασφαλείας.
 2. Όλες οι εργασίες, επικοινωνίες, αναφορές και παραδοτέα του έργου είναι αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·        Δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

·         Καλή  γνώση (Β2) της Αγγλικής Γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 07/12/2020, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης .

·         Εξειδικευμένη-αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο με τις ανάγκες του προγράμματος (συγκεκριμένα: υποβολή, οργάνωση και επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Διασυνοριακών – Διακρατικών πράξεων) τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·              Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

·          Άριστη γνώση (Γ2) της Αγγλικής Γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 07/12/2020, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης .

·         Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : i)επεξεργασίας κειμένων, ii)υπολογιστικών φύλλων και iii)υπηρεσιών διαδικτύου

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ανακοίνωση παράρτημα με τίτλο “ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «17/09/2020».

·         Αποδεδειγμένη  επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στον τουριστικό τομέα.

 

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 101 και 102 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν υγεία και  φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του αντικειμένου της απασχόλησής τους.

Σημειώνεται ότι ο προσληπτέος υποψήφιος σε περίπτωση που δεν διαθέτει δελτίο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει , το αργότερο έως 30-04-2021, να έχει κάνει έναρξη στην εφορία ως ελεύθερος επαγγελματίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Αντικείμενο σύμβασης – Παραδοτέα Ποσό σύμβασης
101 Αντικείμενο

Αφορά στη θέση του Διαχειριστή του έργου, συντονιστής κύριων εργασιών και υπεύθυνος κοινωνικών δικτύων. Αναλυτικά το αντικείμενο, οι υποχρεώσεις και τα πακέτα εργασίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα.

18.258,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Τρόπος πληρωμής: Μηνιαία έναντι αποδοχής των φύλλων εργασίας & του σχετικού παραστατικού δαπάνης.

102 Αντικείμενο

Αφορά στη θέση του Ειδικού Τουριστικού Τομέα. Αναλυτικά το αντικείμενο, οι υποχρεώσεις και τα πακέτα εργασίας επισυνάπτονται στο Παράρτημα.

15.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Τρόπος πληρωμής: Μηνιαία έναντι αποδοχής των φύλλων εργασίας & του σχετικού παραστατικού δαπάνης

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α. Τυπική Εκπαίδευση Έως 400  
  Βαθμός Πτυχίου.    
Β. Εμπειρία Έως 420  
  Αποδεδειγμένη εμπειρία σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στην παρούσα.    
Γ. Συνέντευξη Έως 180  
  Επάρκεια γνώσεων επί του αντικειμένου της θέσεως, επικοινωνιακή δεξιότητα, συμπεριφορά.    
  Σύνολο Έως 1000  

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
κατηγορία ΔΕ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
μονάδες 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

 

 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
101, 102 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ στοιχείο 15.Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»(βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

 

Ο υποψήφιος με την αίτησή του, πλέον των παραπάνω δικαιολογητικών  πρέπει να υποβάλει:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα στην οποία θα δηλώνει τα κάτωθι:

Α) συναινώ στην επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση των δεδομένων μου (προσωπικών και μη), τα οποία υποβάλλω για την ΣΜΕ 01/2021

Β) γνωρίζω πως η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να διατηρεί τα δεδομένα αυτά σε ασφαλή αρχείο (ηλεκτρονικό και φυσικό) εσαεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» και τα Ειδικά Παραρτήματα] στο χώρο ανακοινώσεων του φορέα, στην ιστοσελίδα www.thassos.gr αλλά και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.04 και να την υποβάλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά  αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θάσου – Θάσος Ν. Καβάλας– Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7, Τ.Κ.:64004, υπόψιν Σωτηρίας Δρακόντου (τηλ. επικοινωνίας: 2593350140). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, ήτοι έως 23/04/2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας , στην ιστοσελίδα www.thassos.gr β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων-> Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων-> Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων -Διαδικασία επιλογής

Η υπηρεσία μας, αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους καλεί όλους σε συνέντευξη, ενώπιον Επιτροπής, η οποία έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, συνεπικουρούμενη από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Πρώτα απ΄όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς απασχόλησης που έχουν επιλέξει με βάση τα κύρια προσόντα(βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία) .
 2. Στη συνέχεια θα συνυπολογιστεί και η αξιολόγηση των υποψηφίων έπειτα από την διαδικασία της συνέντευξης από την σχετική αρμόδια Επιτροπή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας συντάσσοντας σχετικό πρακτικό ανάρτησης και στην ιστοσελίδα www.thassos.gr.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (03) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους .

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία του Δήμου Θάσου (Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7, 64004) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, εντός σφραγισμένου φακέλου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων,είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

Σε κάθε περίπτωση χρονικής επέκτασης του προγράμματος  ενδέχεται να παραταθεί και η χρονική διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως το πρόγραμμα.

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02/12/2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07/12/2020»,(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17/09/2020» μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ADRINETΒΟΟΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ (ΩΥΑΡΩΡΔ-ΦΓ7)

ΑΙΤΗΣΗ SME.4 (2)

02.12.2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ _Α2_12_2020_el_GR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020 – Αντιγραφή

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ