Δήμος Θάσου


Ανασκόπηση του Δημάρχου Θάσου κ. Ελευθέριου Κυριακίδη για το 2022

Το έτος 2022 ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αφενός έγιναν βήματα για την επαναφορά της ζωής όλων μας στην προτέρα κατάσταση και αφετέρου ο κόσμος έζησε και ζει μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση.

Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία λόγω της Πανδημίας Covid 19 των προηγούμενων ετών, την αύξηση του κόστους του τιμολογίου διαχείρισης των απορριμμάτων από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και το υψηλό κόστος των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας από τη νέα ενεργειακή κρίση, κατορθώσαμε και στο τέλος του 2022 να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες χωρίς να προχωρήσουμε σε αυξητική αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Στην προσπάθειά μας αυτή συνέβαλε βέβαια και η έκτακτη στήριξη του Δήμου μας από το Υπουργείο Εσωτερικών με περισσότερο από 250.000€ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο τόπος μας άντεξε και πέτυχε θετικά αποτελέσματα.

Ως Διοίκηση του Δήμου, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις συνέπειες και να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατή ευκαιρία προς όφελος των κατοίκων .

Συνεχίσαμε να δουλεύουμε συλλογικά και μεθοδικά, σε άριστη συνεργασία με τους υπαλλήλους του Δήμου Θάσου και τους πολίτες, έχοντας μέχρι σήμερα καταφέρει αρκετά.

Μένουν, ωστόσο, να γίνουν πολλά ακόμη και στην κατεύθυνση αυτή οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε.

Προχωράμε με αίσθημα ευθύνης, πάνω σε αυτά που, με κόπο, πετυχαίνουμε και χτίζουμε ισχυρά θεμέλια για το μέλλον.

Κινητοποιούμε τις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας και συνεργαζόμαστε με όσους πιστεύουν στο νοικοκύρεμα.

Αναβαθμίζουμε τις υποδομές και καθιστούμε το Νησί μας προορισμό υψηλών προδιαγραφών.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προς ενημέρωση των πολιτών της Θάσου, αναφέρουμε τα παρακάτω:

 

Α. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Συνεχίσαμε την αξιοποίηση των έκτακτων χρηματοδοτήσεων του ΥΠΕΣ, λόγω έκτακτης ανάγκης, συνολικού ύψους 800.000€ (350.000€, 250.000€ και 200.000€) σε παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης και αποφυγής εκ νέου πλημμυρικών φαινομένων.

Πετύχαμε την πρόσθετη επιχορήγηση του Δήμου Θάσου με το ποσό των 50.000€ για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 20-08-2020  στα Λιμενάρια και προχωρήσαμε στην άμεση αξιοποίησή της.

Πετύχαμε την επιχορήγηση του Δήμου Θάσου με το ποσό των 100.000€ για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στην Ποταμιά Θάσου στις 10-8-2022 και προχωρήσαμε στην άμεση αξιοποίησή της.

 

Β. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΝΕΩΝ

Αξιοποιήσαμε τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, λόγω έκτακτης ανάγκης, συνολικού ύψους 3.776.740 (1.775.000€ + 380.000€ + 700.000€ + 171.740€ +750.000€) και επιλύσαμε σύνθετες γραφειοκρατικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση και αποπληρωμή των έργων.

 

Γ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

1). Στις 3-1-2022 αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θάσου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στον άξονα προτεραιότητας 2 « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» της Πρόσκλησης της Δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)»., με το ποσό 37.200€

2). Στις 8/4/2022 εντάχθηκε το έργο: «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου – Σκάλα Καλλιράχης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με συνολική δημόσια επιλέξιμη δαπάνη της Πράξης 1.652.000€.

3). Στις 16-05-2022 εντάχθηκε η Πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)». Στην ανωτέρω απόφαση ο Δήμος Θάσου περιλαμβάνεται ως δικαιούχος με συνολική δημόσια δαπάνη 317.628€.

4). Στις 6-9-2022 ο Δήμος της Θάσου επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το ποσό των 198.400€, για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Θάσου (Φάση Β’)». Το έργο δημοπρατήθηκε στις 23-11-2022.

5). Στις 22-12-2022 εντάχθηκε η Πράξη «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας –  Ποταμιάς»» με Κωδικό ΟΠΣ 5181354 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης πράξης 6.328.027,22€

 

Δ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

1). Στις 1-02-2022 επαναπροκηρύχθηκε κατόπιν άγονου διαγωνισμού η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, προϋπολογισμού 161.200€ με Φ.Π.Α.

2). Στις 9-02-2022 προκηρύχθηκε το έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.500.000€ πλέον Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

3). Στις 20-06-2022 προκηρύχθηκε το έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ – ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ», προϋπολογισμού 1.575.000€ πλέον Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2022ΣΕ27510045) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).

4). Στις 24-06-2022 προκηρύχθηκε το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού  4.600.000€ πλέον Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

5). Στις 28-06-2022 προκηρύχθηκε το έργο «Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου», προϋπολογισμού  3.055.000€ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

6) Στις 29-06-2022 προκηρύχθηκε το έργο «Ανατολική Έξοδος Λιμεναρίων», προϋπολογισμού 467.000€ με ΦΠΑ.  Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α..

7). Στις 17-08-2022 προκηρύχθηκε το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 95.967,74 € πλέον ΦΠΑ., χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους του Δήμου.

8) Στις 13-10-2022 προκηρύχθηκε το υποέργο 3, με τίτλο «Εργαστηριακές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης Δήμου Θάσου» της πράξης με τίτλο “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού” στο Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”, προϋπολογισμού 47.960€ πλέον ΦΠΑ.

 

Ε. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

1) Στις 25-1-2022 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου: «Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου – όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου», συνολικής δαπάνης 1.652.989,31€ + ΦΠΑ.

2) Στις 06-07-2022 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», συνολικής δαπάνης 448.820,26€ πλέον ΦΠΑ.

3) Στις 10-10-2022 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου», συνολικής δαπάνης 1.381.243,61€ πλέον ΦΠΑ.

4) Στις 02-11-2022 υπογράφηκε η σύμβαση του υποέργου 1: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», συνολικής δαπάνης 31.510€ πλέον ΦΠΑ.

5) Στις 02-11-2022 υπογράφηκε η σύμβαση του υποέργου 2: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», συνολικής δαπάνης 10.925€ πλέον ΦΠΑ.

6) Υπογράφηκε η σύμβαση και εκτελέστηκε το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικών σχεδίων Δήμου Θάσου», προϋπολογισμού μελέτης 145.049,16€ χωρίς ΦΠΑ.

7) Υπογράφηκε η σύμβαση και εκτελέστηκε το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021», προϋπολογισμού μελέτης 165.689,36€ με ΦΠΑ. Εντός του 2022 συντάχθηκαν, εγκρίθηκαν οι μελέτες και βρίσκονται στο στάδιο της έκδοσης των τευχών δημοπράτησης τα παρακάτω έργα ασφαλτοστρώσεων:

– «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 140.000€, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου. Αφορά τους οικισμούς Λιμενάρια και Σκάλα Μαριών.

– «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2022», προϋπολογισμού 284.000€, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου. Αφορά τους οικισμούς Λιμένα, Ραχώνι και Παναγίας.

– «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 340.000€, με χρηματοδότηση που αναμένεται από το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών. Αφορά τον οικισμό της ποταμιάς και όλους τους χωματόδρομους εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.

8) Υπογράφηκε η σύμβαση και εκτελείται το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Πανάγιας Κοινότητας Παναγίας», προϋπολογισμού μελέτης 291.129,02€, χωρίς ΦΠΑ.

9) Υπογράφηκε η σύμβαση και εκτελείται το έργο: «Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Θάσου (Ά΄ Φάση)», προϋπολογισμού μελέτης 195.920€ με ΦΠΑ.

10) Ο Δήμος της Θάσου προχώρησε στην ηλεκτροδότηση της μαρίνας των ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ εντός της καλοκαιρινής περιόδου του 2022, μετά από μακρά αναζήτηση στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, μετά από ατέρμονη αναζήτηση στις μελέτες του έργου, μετά από αναπάντητα ερωτήματα, μετά από μια φιέστα παράδοσης- παραλαβής ενός έργου, μετά από την καταβολή, τελικώς, εκ μέρους του Δήμου ποσού 65.000€ περίπου.

 

 

ΣΤ. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επιλύθηκαν τεχνικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες και στις 19-12-2022 επαναδημοπρατήθηκε το έργο «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος» χρηματοδοτούμενο από Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, συνολικού ποσού χρηματοδότησης 3.500.000€.

 

Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1). Ο Δήμος της Θάσου στις 24-06-2022 επιχορηγήθηκε για πρώτη φορά με έκτακτη χρηματοδότηση 120.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας. Ποσό το οποίο όφειλε να απορροφήσει έως τις 19-08-2022, όπως και έπραξε.

2). Επιτυχή αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Ποταμιάς Θάσου στις 10-08-2022, με την άμεση κινητοποίηση του Δημοτικού, Περιφερειακού και Κρατικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και την αξιέπαινη συμμετοχή και συνδρομή των εθελοντών.

3). Ο Δήμος Θάσου εντός του 2022 εξασφάλισε την χρηματοδότηση 120.000€ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».
Στις 27-12-2022 προκήρυξε την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3», προϋπολογισμού μελέτης 199.000€ με την συμμετοχή και ιδίων πόρων του Δήμου.

Ο Δήμος Θάσου εντός του 2021 είχε παραλάβει:
– Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3, συνολικής δαπάνης 152.520€ με ΦΠΑ
– Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, χωρητικότητας 16 τόνων, ως δωρεά από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε «ΕΕΑΑ Α.Ε» προς το Δήμο Θάσου, αξίας 77.091,30€.
Εξασφάλισε:
– Την διάθεση ενός (1) επιπλέον απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής – μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων των 6m3  από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, στα πλαίσια της σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων.

Ο Δήμος Θάσου εντός του 2020 είχε παραλάβει:
– Δύο (2) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα (16m3 και 2,5m3), συνολικής δαπάνης 208.320€ με ΦΠΑ
– Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, συνολικής δαπάνης 148.800€ με ΦΠΑ.
– Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3, συνολικής δαπάνης 107.880€ με ΦΠΑ.

4). Παραλαβή 137 πράσινων κάδων απορριμμάτων και 33 μπλε κάδων ανακύκλωσης αξίας 29.969,56€ με ΦΠΑ. Ολοκλήρωση διαδικασιών για την προμήθεια άλλων 30 πράσινων κάδων απορριμμάτων αξίας 7.068€ με ΦΠΑ.

5). Εξωραϊσμός – καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων.

– Παρεμβάσεις καθαριότητας και εξωραϊσμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων σε όλους του οικισμούς (πλατείες, κλαδέματα δέντρων, νεκροταφεία κλπ).

– Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.

– Αντικατάσταση και τοποθέτηση παγκακιών.

 

Η. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΟΧΗΜΑΤΑ

1). Ο Δήμος της Θάσου εντός του 2022 παρέλαβε:

– Στις 17-01-2022, ένα (1) καινούργιο διπλοκάμπινο ημιφορτηγό (Pick Up) μάρκας MITSUBISHI L200, συνολικής δαπάνης 29.981,12€ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου.

– Στις 2-03-2022, ένα (1) καινούργιο διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη. Η προμήθεια του οχήματος, συνολικής δαπάνης 203.298€ με ΦΠΑ,  πραγματοποιήθηκε  στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Πρόκειται για το πρώτο ειδικό όχημα αυτής της κατηγορίας και με τις συγκεκριμένες δυνατότητες που αποκτά ο Δήμος της Θάσου.

– Στις 3-10-2022, μία (1) καινούργια λεπίδα αποχιονισμού και δύο (2) καινούργιους αλατοδιανομείς, συνολικής δαπάνης 29.388€ με ΦΠΑ. που χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου Θάσου.

– Στις 21-12-2022, ένα (1) καινούργιο επιβατικό όχημα «Hyundai i20» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, συνολικής δαπάνης προμήθειας 15.504€ με ΦΠΑ, που χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου Θάσου.

Ο Δήμος Θάσου εντός του 2021 είχε παραλάβει:
– Ένα (1) καινούργιο Κλαδοτεμαχιστή, συνολικής δαπάνης 21.948€ με ΦΠΑ.

Ο Δήμος Θάσου εντός του 2020 είχε παραλάβει:
– Ένα (1) καινούργιο Καλαθοφόρο Ανυψωτικό Όχημα, συνολικής δαπάνης 116.312€ με ΦΠΑ.
– Ένα (1) καινούργιο Κλαδοτεμαχιστή, συνολικής δαπάνης 23.808€ με ΦΠΑ.
– Δύο (2) καινούργια μικρά φορτηγά τύπου VAN μονής καμπίνας, συνολικής δαπάνης 41.912€ με ΦΠΑ.

2). Υπογράφηκε η σύμβαση για την «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛ, αξίας 160.580€ με ΦΠΑ. Αναμένεται η παράδοση την άνοιξη του 2023.

 

Θ. ΣΧΟΛΕΊΑ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1). Παρεμβάσεις βελτίωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων (επισκευές στεγών, ελαιοχρωματισμοί, μικροεπισκευές κλπ) στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Θάσου.

2). Ασφαλτόστρωση του αύλιου χώρου του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Λιμένα Θάσου και του Γυμνασίου Λιμεναρίων.

3). Με την υπ. αριθμ. 175/12-12- 2022 (ΑΔΑ: 9Η40ΩΡΔ-Χ7Π) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου γνωμοδοτήσαμε θετικά εκ νέου με τα το 2021 για την ίδρυση σχολικής μονάδας στην Καλλιράχη Θάσου με την ονομασία  «1ο ΕΠΑΛ Θάσου», κατόπιν πρότασης Δ.Δ.Ε. Καβάλας.

4). Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάθεση των μελετών κατασκευής νέου κτηρίου Νηπιαγωγείου στο Λιμένα Θάσου.

 

Ι. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

– Ολοκληρώθηκε η πράξη: Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area και ακρωνύμιο Destinations for allτου Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», το οποίο για πολλά έτη βρισκόταν σε στασιμότητα.

– Παραδόθηκε στο κοινό το έργο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 236.955,73€.

– Ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν τα παραδοτέα του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θάσου, από εξωτερικό συνεργάτη, κατόπιν της  υπ.αριθμ. 114.6/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία αποφασίστηκε η  «Ένταξη Δήμων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» και με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη του Δήμου Θάσου για την υλοποίηση ΣΒΑΚ (ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ) με ποσό χρηματοδότησης 35.000,00€.

– Ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν τα παραδοτέα του Σχέδιου Φόρτισης Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Θάσου, από εξωτερικό συνεργάτη, κατόπιν της  υπ.αριθμ. 227.3/2021 (ΑΔΑ: ΨΖ2146Ψ844-0ΘΘ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θάσου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στον άξονα προτεραιότητας 2 « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» της Β΄ Πρόσκλησης της Δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»., με το ποσό των 39.680€.

 

Κ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ

– Προμήθεια και 10 νέων μικρών σπιτιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, στα οποία μπορούν να καταφύγουν και να σιτιστούν τα αδέσποτα ζώα.

– Στειρώσεις και σημάνσεις αδέσποτων ζώων.

– Προμήθεια τροφών σίτισης αδέσποτων ζώων

– Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συλλήψεις ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, που προκαλούσαν καταστροφές, τα οποία διατέθηκαν δια δημοπρασίας.

 

Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ

– Ολοκληρώθηκε το έργο «Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού», συνολικής δαπάνης 36.183,91€ με Φ.Π.Α. σε συνέχεια σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θάσου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (αρμόδια Δασική Υπηρεσία).

– Στις 14-11-2022 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου», συνολικού ποσού 865.800,00€ με Φ.Π.Α., μετά την προκήρυξή του στις 7-06-2022. Το έργο προϋπολογισμού 570.000€ με Φ.Π.Α, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς πόρους, Κωδ. 8.3.1 ΣΑΕ 2021ΣΕ08210014 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020).

– Στις 29-11-2022 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου», συνολικού ποσού 410.400,01€ με Φ.Π.Α., μετά την επαναπροκήρυξή του στις 14-03-2022 και την επίλυση προβλημάτων κατά την διαδικασία της δημοπρασίας. Το έργο προϋπολογισμού 1.170.000€ με Φ.Π.Α, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς πόρους, Κωδ. 8.3.1 ΣΑΕ 2021ΣΕ08210014 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020).

– Ολοκληρώθηκε η υλοτομία συστάδων βάσει λήμματος Διαχειριστικής Μελέτης έτους 2020 Κ. Θάσου, Παναγίας Θάσου, Πρίνου Θάσου 366,53 κ.μ. Τραχείας Πεύκης και 180,20 κ.μ. Μαύρης Πεύκης, με μίσθωμα (Στύλοι ΔΕΗ Μαύρης Πεύκης 22,50€/κ.μ., Χονδρή στρογγύλη Μαύρης Πεύκης μεγάλου μήκους (έμφλιος) 16,50€/κ.μ., Καυσόξυλα Μαύρης Πεύκης 3,10€/χ.κ.μ.., Στύλοι ΔΕΗ Τραχείας Πεύκης 22,50€/κ.μ., Χονδρή στρογγύλη Τραχείας Πεύκης μεγάλου μήκους (έμφλιος) 12,50€/κ.μ., Καυσόξυλα Τραχείας Πεύκης,10€/χ.κ.μ.), συνολικών εσόδων 5.970,93€. 

 

Μ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

– Προχώρησε  η υλοποίηση της πράξης: «ADRION CULTURAL HERITAGE COLLECTION NETWORK» και ακρωνύμιο «ADRINETBOOK» του Προγράμματος INTERREG ADRION,  συνολικού προϋπολογισμού 159.228,80.

Το έτος 2022 επιχορηγήθηκαν Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Εκκλησιαστικές Ενορίες με το ποσό των 500€ / έκαστος και Αθλητικά Σωματεία – Σύλλογοι της Θάσου με το ποσό των 1.000€ / έκαστος.

– Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και η παραχώρηση ενός (1) Τρακτέρ Χώρου Πρασίνου σε Αθλητικό Σωματείο – Σύλλογο σε συνέχεια των πέντε (5) Τρακτέρ Χώρου Πρασίνου που προμηθεύτηκε και παραχώρησε ο Δήμος εντός του 2021 για την συντήρηση των γηπέδων.

– Συνεχείς εργασίες συντήρησης και επισκευής σε Αθλητικά Γυμναστήρια και Ποδοσφαιρικά Γήπεδα.

– Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση νέας ολοκληρωμένης παιδικής χαράς στην Καλλιράχη.

– Πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Θάσου η  έκθεση φωτογραφίας στη Θάσο με έργα δημιουργών από Ελλάδα και Κύπρο “Λευκωσία – Πράσινη Γραμμή 48 χρόνια”.

– Πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Θάσου το Συνέδριο Πετοσφαίρισης  που διοργάνωσε ο ΣΕΠΠΕ σε συνεργασία με το σωματείο του ΑΣ ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ.

– Η Θάσος για πρώτη φορά φιλοξένησε τουρνουά του Πανελληνίου πρωταθλήματος Μπιτς βόλεϊ, που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 3 Ιουλίου 2022 στο Κάμπινγκ του Πρίνου στη Σκάλα Πρίνου.

 

Ν. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος της Θάσου και το 2022, διέθεσε ποσό άνω των 50.000σε δράσεις Προβολής και Ανάδειξης του Νησιού μας καθώς και ποσό 10.000 ως ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Θάσου (από 2.000€ το 2020.

Οι δράσεις προβολής και διαφήμισης του τόπου μας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Θάσου και φορέων του Τουρισμού, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην προσπάθεια προβολής του τόπου μας, κατευθύνθηκαν προς:

– Τη δημιουργία στρατηγικής διαδικτυακής καμπάνιας με έμφαση στον τουρισμό και στόχο την ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσίας της Θάσου σε διεθνείς αγορές με αποτέλεσμα την προώθηση του νησιού μέσω των social media σε έξι χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Γερμανία, Αγγλία και Πολωνία).

– Τη συμμετοχή σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα του εσωτερικού και του εξωτερικού εθνικής εμβέλειας.

– Τη καταχώρηση της Θάσου στο περιοδικό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» της εφημερίδας «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το καλοκαίρι του 2022.

– Την επιτυχή συμμετοχή στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «TTR Bucharest 2022» που πραγματοποιήθηκε από 24 έως 27 Φεβρουαρίου 2022 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

– Τη λειτουργία της εφαρμογής – πλατφόρμας ευρέσεως εργασίας στη Θάσο από το Δήμο Θάσου» https://www.thassosjobs.gr , μετά την ανταπόκριση του  Δήμου της Θάσου σε αίτημα Επιχειρηματιών του Τουρισμού για στήριξη στο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού.

– Την παραγωγή Βίντεο Προβολής της Θάσου «ΘΑΣΟΣ  – ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με περισσότερες από 96.000 εμφανίσεις της δημοσίευσης στη σελίδα του Δήμου στο Facebook.

– Την επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού κ. Βασίλειου Κικίλια στις 24-10-2022 στη Θάσο και πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης φορέων της Θάσου στο Κτήριο του Καλογερικού στη Θάσο, παρουσία του κ. Υπουργού και στελεχών του Υπουργείου.

– Την επιτυχή συμμετοχή στην 37η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Philoxenia (2022) που πραγματοποιήθηκε 18 – 20 Νοεμβρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

– Την συμπερίληψη, κατόπιν ενεργειών και του Δήμου Θάσου, για πρώτη φορά δράσεων που αφορούν τη Θάσο στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του έτους 2023, συνολικού προϋπολογισμού 55.000€.

 

Ξ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΥΓΕΙΑ

– Πραγματοποίηση δράσης ενημέρωσης στις 23-10-2022 για την πρόληψη του καρκίνου του Μαστού “Ας κάνουμε την πρόληψη στάση ζωής” στο κτήριο του Καλογερικού στο Λιμένα Θάσου με ομιλητές: τον κ. Αγγελόπουλο Θωμά, Δ/τη Γεν. Ιατρικής Κ.Υ.Π και τον κ. Κοτσαλή Νικόλαος Μαιευτήρα Χειρούργο Γυναικολόγο.

– Πραγματοποίηση διαδικτυακής ενημερωτικής ομιλίας στις 23-03-2022 με θέμα: «Ενδοοικογενειακή Βία – Προκλήσεις & Προοπτικές», η οποία οργανώθηκε από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θάσου σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Καβάλας, με ομιλητές: (α) την κα. Φιλιππίδου Μαρίνα – Δικηγόρο με ειδίκευση στις Ποινικές & Εγκληματολογικές Επιστήμες, (β) την κα. Χατζηφωτίου Σεβαστή – Κοινωνική Λειτουργό & Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, (γ) την κα. Στεργίδου Μαρία – Ψυχολόγο του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Καβάλας.

– Πραγματοποίηση διαδικτυακής ενημερωτικής ομιλίας – – ενημέρωσης στις 16-02-2022 με θέμα: “Η Βία κατά των Γυναικών”», η οποία οργανώθηκε από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θάσου σε συνεργασία με την κα. Κωνσταντινίδου Ανατολή, εκπαιδευτικό & εμπνεύστρια της Εθελοντικής Δράσης «Λύσε τη Σιωπή», υπό την αιγίδα του Δήμου Θάσου, με κύριους ομιλητές: (α) την κα. Ανατολή Κωνσταντινίδου – Εκπαιδευτικό, Δημ. Σύμβουλο Δήμου Πυλαίας Χορτιάτης, Εμπνεύστρια της δράσης «Λύσε τη Σιωπή!», (β) την κα. Θάλεια Νάστα – Δικηγόρο, (γ) την κα. Ντίνα Μενέκου – Ψυχολόγο του Ξενώνα Προστασίας Κακοποιημένων Γυναικών & Παιδιών του Κορδελιού Ευόσμου, (δ) τον κ. Κωνσταντίνο Ζησόπουλος  – Ιατροδικαστή.

– Συγκέντρωση και διανομή τροφίμων σε απόρους τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

– Συγκέντρωση και διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές της Θάσου που έχουν ανάγκη.

– Πρόσληψη μίας υπαλλήλου ΠΕ Διοικητικού στο Κέντρο Κοινότητας Θάσου και εκμίσθωση νέου χώρου στέγασης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θάσου.

– Παράδοση από το Δήμο Θάσου Ιατρικού Εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου αξίας 3.987,03€

– Παράδοση αυτόματων απινιδωτών στα Σχολικά Συγκροτήματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θάσου και σε δημόσιους φορείς της Θάσου (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΔΛΤΘ).

– Ενίσχυση για πρώτη φορά του συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» με το ποσό των 1.000€ για δράσεις που αφορούν τη Θάσο.

 

Ο. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗ ΘΑΣΟ 3 & 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η Θάσος υποδέχθηκε στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2022 με ξεχωριστή λαμπρότητα και τιμή τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, συνοδευόμενο από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο.

Ταυτόχρονα η Θάσος υποδέχθηκε με κάθε λαμπρότητα την Ιερά Εικόνα της «Σύναξις των Αγίων της Θάσου».

Επρόκειτο για ιστορική επίσκεψη στη Θάσο, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στη Νήσο Θάσο και την πρώτη επίσκεψη από κοινού του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος στη Νήσο.

Κατά την διήμερη επίσκεψη του Παναγιωτάτου και των Μακαριωτάτων στη Θάσο διοργανώθηκαν εκδηλώσεις από το Δήμο Θάσου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου με την στήριξη των τοπικών φορέων και των συλλόγων της Θάσου, ανάλογες της ιστορικότητας της επισκέψεως, ενώ υπήρξε έκδηλη η έκφραση αγάπης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης από το λαό της Θάσου.

Ειδικότερα:

Πραγματοποιήθηκε τελετή υποδοχής του Παναγιωτάτου, των Μακαριωτάτων και της Ιεράς Εικόνας των Αγίων της Θάσου το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022.

Ακολούθησε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας Πατριαρχική Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Θάσου, ενώ το βράδυ πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Θάσου στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θάσου εκδήλωση αναγόρευσης της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου & της Α.Μ. Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου σε Επίτιμους Δημότες Θάσου, η οποία πλαισιώθηκε μουσικά από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη κ. Γρηγόριο Παπαεμμανουήλ.

Το πρωί της Κυριακής 4 Σεπτεμβρίου 2022 και ημέρα εορτής της «Σύναξις των Αγίων της Θάσου»,  τελέστηκε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Θάσου, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε τελετή ονοματοδοσίας της παραλιακής οδού «Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου» στα Λιμενάρια της Θάσου.

 

Τέλος, ο Δήμος της Θάσου επιχορηγήθηκε εντός του 2022 από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 617.843,95€ για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις προηγούμενων ετών, πόσο που πλήρωσε σε δικαιούχους.

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

Ελευθέριος Κυριακίδης