Δήμος Θάσου


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου

Σε συνέχεια της με αριθμ. 22-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΡ7ΩΡΔ-Τ1Λ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου «Περί έγκρισης επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου», με την οποία αποφασίσθηκε «η έγκριση της επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου με το ποσό των 500€ για κάθε έναν από τους ανωτέρω φορείς», σύμφωνα με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σε 2 στάδια:

 

Στάδιο Α:

Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή της Εκκλησιαστικής Ενορίας από τον νόμιμο εκπρόσωπό προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου για την επιχορήγηση με το ποσό μέχρι των 500€ προς επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού στην οποία απαραιτήτως θα επισυνάπτονται:

  1. Λίστα δραστηριοτήτων για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.
  2. Καταστατικό σε ισχύ (πιστοποιητικό εγγραφής στο Πρωτοδικείο Καβάλας και πιστοποιητικό μεταβολών) του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή το νόμιμο έγγραφό (ΦΕΚ) σύστασης της Εκκλησιαστικής Ενορίας.
  3. Πρακτικό Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για την Διοίκηση του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή το νόμιμο έγγραφο για το όργανο διοίκησης της Εκκλησιαστικής Ενορίας (Αρχαιρεσίες).

 

Στάδιο Β:

Κατόπιν εγκρίσεως της αίτησης επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή της Εκκλησιαστικής Ενορίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης στο ταμείο του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή της Εκκλησιαστικής Ενορίας, απαραιτήτως πρέπει να υποβληθούν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου τα κάτωθι δικαιολογητικά από τον εκάστοτε επιχορηγούμενο:

  1. Προϋπολογισμό του επιχορηγούμενου για το 2021 στον οποίο να απεικονίζεται έσοδο από επιχορηγήσεις προερχόμενες από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
  2. Πρακτικό του Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή του νόμιμου οργάνου διοίκησης (Εκκλησιαστικό Συμβούλιο) της Εκκλησιαστικής Ενορίας περί αποδοχής της επιχορηγήσεως από το Δήμο Θάσου, στο οποίο να αναφέρεται ο Τραπεζικός Λογαριασμός (IBAN) που θα κατατεθούν τα χρήματα.
  3. Γραμμάτιο ή Απόδειξη Είσπραξης του επιχορηγούμενου.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου, Αθλητικού Σωματείου – Συλλόγου ή της Εκκλησιαστικής Ενορίας (Εφημέριος) ότι δεν έχει επιχορηγηθεί από κανέναν Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2020 με ποσό άνω των 3.000€.
  5. Βεβαίωση του Δήμου Θάσου για μη επιχορήγηση του επιχορηγούμενου κατά το έτος 2020.