Δήμος Θάσου


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ
Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πληροφορίες: Δρακόντου Σωτηρία
Τηλ. 2593350133

Θάσος, 25/08/2020
Αριθμ. Πρωτ.:9511

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΧΕΤ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ.

Ο τρόπος μοριοδότησης της εμπειρίας για τους υποψηφίους υπαλλήλους που πρόκειται να
ασχοληθούν με τη καθαριότητα των σχολικών μονάδων, έχει τροποποιηθεί.
Συγκεκριμένα, με την αριθμ. 50175/7-8-2020 ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εμπειρία
βεβαιώνεται από τη σχολική επιτροπή του οικείου Δήμου στην οποία ο υποψήφιος έχει
απασχοληθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις
μίσθωσης έργου. Στην περίπτωση που υποψήφιοι απασχολήθηκαν στο αντικείμενο πριν το 2011,
προσκομίζουν βεβαιώσεις από το Διευθυντή της μονάδας στην οποία απασχολήθηκαν στη σχολική
επιτροπή και η σχολική επιτροπή βεβαιώνει για το σύνολο της εργασίας.
Για τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας επισημαίνεται ότι πέραν των δεκαεπτά
μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτου χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών,
δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ