Δήμος Θάσου


Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά στο Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) Θάσου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 07-07- 2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 07-07- 2022

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου (Δ/νση: Καλογερικό Θάσος Θάσου Τ.Κ 64004 , Τηλ. 25930-22311, e-mail: dimotikolimenikotameio@thassos.gr ), ως Αρχή Σχεδιασμού του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) Θάσου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2. του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/05.09.2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ. 40238/25-10-2017 (Β’ 3759) και την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/18.04.2022 (Β’ 1923),

α) Ανακοινώνει ότι διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α), Τμήμα Γ’, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης.

Σχετικά Αρχεία

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ