Δήμος Θάσου


Δημόσια Πρόσκληση Συμμετοχής στο Δίκτυο Φορέων του ΣΒΑΚ Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου, συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου και κάθε δημόσιου χώρου.

Το ΣΒΑΚ, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις του σχεδιασμού, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης και εφαρμογής του. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Σχεδίου οφείλει να βασίζεται σε ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας, συντονισμού και διαβούλευσης προκειμένου:

  • Να διασφαλίζεται η συνέπεια και συμπληρωματικότητά του με άλλες πολιτικές και σχέδια που επηρεάζουν/ επηρεάζονται από τις μεταφορές
  • Να διαχέεται η σημαντική πληροφορία και γνώση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης
  • Να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών μεταφορών

Μέσα από την ενεργή και έγκαιρη συμμετοχή καθίσταται πιο πιθανή η δημόσια αποδοχή και υποστήριξη του Σχεδίου, διευκολύνοντας έτσι την υλοποίηση και την επίτευξη του οράματος για το σύστημα κινητικότητας του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Θάσου προβαίνει σε Δημόσια Πρόσκληση Συμμετοχής,  σύμφωνα με την παρ. β αρ. 4 Ν. 4784/21, σε όσους φορείς επηρεάζονται από την κατάρτιση του ΣΒΑΚ ή ενδιαφέρονται για αυτό και θέλουν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο Φορέων. Οι ενδιαφερόμενοι ενδεικτικά μπορούν να αφορούν σε φορείς που συμμετέχουν σε σωματεία, αστικές εταιρείες, συλλόγους και οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία.

Ο ρόλος του Δικτύου Φορέων (παρ. 2 αρ. 6 Ν.4784/21) είναι συμβουλευτικός. Ειδικότερα το Δίκτυο Φορέων:

  • Παρέχει στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης
  • Συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης ΣΒΑΚ του άρθρου 7 με έναν εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του ανά εμπλεκόμενο μέρος
  • Υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του ΣΒΑΚ υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής και την υποβολή των στοιχείων του φορέα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» στα τηλ.: 2311 823700 & 2310 502220 ή μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση: info@comncom.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

18496 -29_07_2022 Πρόσκληση συμμετοχής ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ_S