Δήμος Θάσου


Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 12m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 12m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών

ΜΕΛΕΤΗ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ_12ΚΜ_12-10-2020_SIGNED

espd-request-v2

espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡ 12Μ3_s

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε συστημικό αριθμό: 104080,1 .