Δήμος Θάσου


Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021¨

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1.Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021¨, με προϋπολογισμό 165.689,36 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 133.509,11ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ .
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.thassos.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20/09/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 23/09/2021.

3.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.

4.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5.Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.672,00 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικά Έσοδα.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου.

 

Συνημμένα Αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης του έργου με τίτλο Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θάσου έτους 2021 (6ΦΕΩΩΡΔ-09Θ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ_ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ_ΔΗΜΟΥ _ΘΑΣΟΥ_2021

ΜΕΛΕΤΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2021