Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου ετών 2024-2025» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου ετών 2024-2025» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ 2015 2024 signed