Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2022, 2023 & 2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2022, 2023 & 2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

2022-OJS195-552323-el

s ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΟ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ