Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3m3» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3m3»

s ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 3m 2024_S

ΜΕΛΕΤΗ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 3m^3_s