Δήμος Θάσου


Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους στις Δ.Κ. Θάσου Θάσου, Δ.Κ. Παναγίας Θάσου και Δ.Κ. Πρίνου Θάσου, βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους Θάσου στις Δ.Κ. Θάσου Θάσου, Δ.Κ. Παναγίας Θάσου και Δ.Κ. Πρίνου Θάσου για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως 685,084 κ.μ. Τραχείας Πεύκης και 263,115 κ.μ. Μαύρης Πεύκης, βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης. με αυξομείωση 12%. Η αναφερθείσα ποσότητα θα προέλθει από τις συστάδες:

 

Δ.Κ. Συστάδα Ποσότητα (κ.μ.) Είδος
Θάσου 290,174 Τραχεία Πεύκη
Παναγίας 13 394,91 Τραχεία Πεύκη
Παναγίας 12α 58,53 Μαύρη Πεύκη
Παναγίας 12β 10,745 Μαύρη Πεύκη
Παναγίας 11γ 53,17 Μαύρη Πεύκη
Πρίνου 140,67 Μαύρη Πεύκη
       

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από τη σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου εγκατάστασης. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να παραταθεί ο χρόνος των εργασιών έως ένα (1) έτος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Θάσου (Πιερ Ντε Βαμπέζ 7), ενώπιον της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 87/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.30 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών μεταξύ 10.30 και 11.00 πμ. και στη συνέχεια στις 11.30 π.μ. θα ξεκινήσει η προφορική διαδικασία των οικονομικών προσφορών)

Αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος πλειοδότης ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 28η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών μεταξύ 10.00 και 11.30 πμ. και στη συνέχεια στις 11.30 π.μ. θα ξεκινήσει η προφορική διαδικασία των οικονομικών προσφορών) στον ίδιο τόπο.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ανά κατηγορία ξυλείας ως μίσθωμα προς τον Δήμο Θάσου:

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΞΥΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΑΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΥΛΕΙΑΣ (€)

ΜΕΣΟΣ

ΟΡΟΣ

(€)

1  

 

Τεχνική Ξυλεία Μαύρης Πεύκης

Στύλοι ΔΕΗ Μαύρης Πεύκης  

κ.μ.

 

22,00

 

 

 

 

19,00

2 Χονδρή στρογγύλη Μαύρης Πεύκης μεγάλου μήκους (έμφλιος)  

 

 

κ.μ.

 

 

 

16,00

3 Καυσόξυλα Μαύρης Πεύκης Καυσόξυλα Μαύρης Πεύκης  

χ.κ.μ.

 

3,00

 

3,00

4  

 

Τεχνική Ξυλεία Τραχείας Πεύκης

Στύλοι ΔΕΗ Τραχείας Πεύκης  

κ.μ.

 

22,00

 

 

 

 

 

17,00

5 Χονδρή στρογγύλη Τραχείας Πεύκης μεγάλου μήκους (έμφλιος)  

 

 

κ.μ.

 

 

 

12,00

6 Καυσόξυλα Τραχείας Πεύκης Καυσόξυλα Τραχείας Πεύκης  

χ.κ.μ.

 

3,00

 

3,00

 

 

Από την Δημοπρασία θα προκύψει ένας τελικός πλειοδότης για το σύνολο του δημοπρατούμενου ξυλώδους όγκου και των δύο ειδών και για το σύνολο όλων των ανωτέρω κατηγοριών ξυλείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα.

Η αρχική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου στη δημοπρασία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των αρχικών τιμών της στήλης «ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΥΛΕΙΑΣ» του ανωτέρω πίνακα και για κάθε γραμμή της στήλης αυτής (κατηγορία ξυλείας ανά είδος).

Οποιαδήποτε αντιπροσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη προσφορά σε όλες τις αναλυτικές κατηγορίες ξυλείας για κάθε είδος του ανωτέρω πίνακα. Δύναται να υπάρξει αντιπροσφορά διαγωνιζόμενου με την οποία να πλειοδοτείται μία η περισσότερες κατηγορίες ξύλου και οι υπόλοιπές να διατηρούνται τουλάχιστο ίσες με αυτές της προηγούμενη προσφοράς διαγωνιζόμενου.

Κατά την πλειοδοσία η ελάχιστη αντιπροσφορά ορίζεται στο ποσό των πενήντα λεπτών (0,50) κατά κ.μ για τις κατηγορίες ξυλείας με Α/Α 1, 2, 4 και 5 και δέκα λεπτών (0,10) κατά χ.κ.μ. για τις κατηγορίες ξυλείας με Α/Α 3 και 6.

Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται η υλοτομία, η μεταφορά και η στοίβαξη της ξυλείας σε κατάλληλο μέρος (δασόδρομους, πλατείες). Απαράβατη συμβατική υποχρέωση του μισθωτή είναι να υλοτομήσει και να στοιβάξει όλη την προβλεπόμενη ξυλεία με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 εκ., το οποίο τίθεται ως ελάχιστο όριο, υποχρεουμένου να απομακρύνει όλη την ποσότητα της ξυλείας με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 εκ.

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων είκοσι ευρώ (1.220,00 ευρώ) που ανέρχεται στο 10% της τιμής εκκίνησης, με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου εγγύησης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον υπάλληλο του Δήμου κα. Τσούπρα Στέλλα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Πιερ Ντερ Βαμπέζ 7, Θάσος – Θάσου, Τηλέφωνο 2593350159 , FAX 2593022104, email tsoupra@thassos.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας από την αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου κα. Τσούπρα Στέλλα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Πιερ Ντερ Βαμπέζ 7, Θάσος – Θάσου, Τηλέφωνο 2593350159 , FAX 2593022104, email tsoupra@thassos.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΨΖΜΝΩΡΔ-Α13)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΨΧΖΖΩΡΔ-2ΓΙ)