Δήμος Θάσου


Διακήρυξη δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους  σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

Έχοντας Υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 .
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 .
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004.
  5. Τις υπ’ αριθ. 60/2024 & 208/2023 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.
  6. Την υπ’ αριθ. 98/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Θάσου.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την σύναψη σύμβασης εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Θάσου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 17η Απριλίου 2024.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Θάσου (Πιερ Ντε Βαμπέζ 7), ενώπιον της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, στις 17 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών μεταξύ 10:30 και 11:30. πμ. και στη συνέχεια στις 12:00.μ. θα ξεκινήσει η προφορική διαδικασία των οικονομικών προσφορών).

Αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος πλειοδότης ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 24η Απριλίου 2024 και την ίδια ώρα με την ίδια διαδικασία.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 10:30 π.μ. έως και 11:30 π.μ. τα δικαιολογητικά του άρθρου 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία και φορολογικά ενήμερα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, (10€) επί 50 (υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν περίπου 50 οχήματα για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών) δηλαδή 50 € υπέρ του Δήμου Θάσου, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου με 10% επί του γινομένου της τελικής πλειοδοτικής προσφοράς επί 50, για την εξασφάλιση των όρων της σύμβασης.

Επίσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης, παραιτούμενος των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς είναι το ποσόν των δέκα ευρώ(10,00€) πλέον Φ.Π.Α. για κάθε όχημα ενώ για τα δίκυκλα δεν ορίζεται αποζημίωση.

Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα επέκτασης / παράτασης της με διαδοχικές διετείς περιόδους, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

– Πλήρης εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο.

– Δημοτική ενημερότητα του αναδόχου.

– Έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος για παράταση της σύμβασης 3 μήνες πριν την λήξη της.

– Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.

– Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Θάσου (Αρμόδιος Μπερμπερίδης Θεόδωρος, Τηλέφωνο: 2593350112, Email: mayor@thassos.gr ).

Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου (www.thassos.gr).

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

8597-29.03.2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (9ΨΧΙΩΡΔ-ΗΓΞ)

8596-29.03.2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Ψ9Κ5ΩΡΔ-Ο3Τ)