Δήμος Θάσου


Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Θάσου και συγκεκριμένα του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ”

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου για την στέγαση υπηρεσιών του
Δήμου Θάσου και συγκεκριμένα του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

Έχοντας Υπόψη:
 Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 270/1981 Προεδρικού Διατάγματος «Περί καθορισμού των
οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή
εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/Α΄/30-03-1981)
 Τις διατάξεις του αρ.72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
 Τις διατάξεις των άρθρων 194 και 201 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ. Α’/8-6-2006).
 Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν.3130/2003(ΦΕΚ ΄76/ τ. Α΄/ 28-3-2003).
 Την υπ. αριθμ. 177/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Την υπ. αριθμ.4/14855/10-08-2023 Απόφαση Δημάρχου με την οποία συγκροτείται η
επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 271/80 σύμφωνα με την αριθμ. 177/2023 Α.Δ.Σ.
 Την υπ. αριθμ. 184/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός των όρων
για τη μίσθωση κτιρίου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Θάσου και συγκεκριμένα
του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ”»

ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση κτιρίου για την στέγαση
υπηρεσιών του Δήμου Θάσου και συγκεκριμένα του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ”και καλούμε τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη
δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 18η Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι εντός της ανωτέρω προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο προσφορές
ενδιαφέροντος, στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται λεπτομερώς τα
προσφερόμενα ακίνητα ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον εξοπλισμό κ.λ.π.
Οι φάκελοι των προσφορών με τα δικαιολογητικά (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη
δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Θάσου υπόψη της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών σφραγισμένοι, οι οποίοι
θα γραφούν απ’ έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος,
αριθμός πρωτοκόλλου), την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του
αποστολέα.
Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του 20ημέρου, η αρμόδια δημοτική υπηρεσία θα αποστείλει τις
προσφορές ενδιαφέροντος, μαζί με τους σχετικούς φακέλους, στην επιτροπή του άρθρου 7 του
Π.Δ.270/81. Οι προσφορές αυτές θα εξετασθούν από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία ύστερα
από επιτόπια έρευνα θα κρίνει αν τα προσφερόμενα ακίνητα είναι κατάλληλα για τη χρήση που
προορίζονται, και πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Μετά την παραπάνω αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής, ο Δήμαρχος θα ορίσει την ημέρα και
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, στην οποία θα κληθούν με απόδειξη, να λάβουν μέρος,
εκείνοι από τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την
ανωτέρω Επιτροπή.
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά θα υπογραφούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού,
τον τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή του και θα εγκριθούν με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο – κτίριο πρέπει:
1. να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Θάσου.
2. να διαθέτει ικανό χώρο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ήτοι: κατ΄
ελάχιστον απαιτείται χώρος εργασίας προσβάσιμος από ΑΜΕΑ με ενιαίο ανοικτό
χώρο και δύο κλειστούς χώρους εργασίας δύο (2) W.C. και χώρο αποθήκης.
3. να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ σύμφωνα με τις
Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», άρθρο 26, ΝΟΚ.
4. να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη με ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος όπως
αυτό θα καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του
ορίου πρώτης προσφοράς του μειοδότη υπολογιζόμενου για ένα έτος τουλάχιστον (άρθρο 3,
παρ.2Γγ Π.Δ. 270/81) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο Μισθώσεων του Δήμου Θάσου, στο
Δημαρχείο Θάσου, Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7 Θάσος Θάσου Τ.Κ 64004, (Αρμόδια υπάλληλος

Βερζαμάνη Ευδοξία, Τηλέφωνο: 2593350119, Email: eudoxiaver @ gmail . com) και για χρονικό
διάστημα 20 ημερών από την δημοσίευσή της.
Ως προς τα λοιπά ισχύουν και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Π.Δ 270/1981 και οι ειδικοί
όροι της μειοδοτικής δημοπρασίας που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ. αριθμ. 15712/28-08-
2023 Διακήρυξη δημοπρασίας και στην υπ. αριθμ. 184/2023 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος Θάσου

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΨΗΘΘΩΡΔ-Ω46)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (6ΡΜΣΩΡΔ-ΦΦΠ)