Δήμος Θάσου


Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοκτήματος του Δημοτικού Σχολείου Μαριών, περιοχή Άϊ Γιάννης εκτάσεως 3.755 τ.μ. με 83 ελαιόδεντρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοκτήματος του Δημοτικού Σχολείου Μαριών, περιοχή Άϊ Γιάννης εκτάσεως 3.755 τ.μ. με 83 ελαιόδεντρα

Ο Αντιδήμαρχος Θάσου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή προφορική δημοπρασία ύστερα από την με αριθ. 199/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την με αριθ. 188/2023 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την ανάδειξη πλειοδότη για την εκμίσθωση ελαιοκτήματος του Δημοτικού Σχολείου Μαριών περιοχή Άϊ Γιάννης εκτάσεως 3.755 τ.μ. με 83 ελαιόδεντρα »

Η Δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 – 12:00 π.μ. ώρα λήξης προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που αυτή αποβεί άγονη θα επαναληφθεί ύστερα από δέκα πέντε (15) ημέρες στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα χωρίς άλλη δημοσίευση.
1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη.
2. Ως κατώτατο όριο ορίζετε το ποσό των Οκτακοσίων ευρώ (800,00 €) ως ετήσιο μίσθωμα.
3. Κάθε προσφορά, η διαφορά της οποίας από την προηγούμενη δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 10 € είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
4. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας
δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακαταθήκη σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμού του διαγωνιζόμενου ποσού ίσον με 2% αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος για την μισθωτική περίοδο πέντε (5) ετών , δηλαδή: 800,00 € Χ 5 έτη = 4.000,00 € Χ 2% = 80,00 € η οποία κατά την υπογραφή της σύμβασης θα αντικατασταθεί με νέα για την καλή τήρηση των όρων της σύμβασης ποσού ίσου με 5% του επιτευχθέντος από την δημοπρασία μισθώματος, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.
5. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού στην οποία οφείλει να παρουσιάζει νόμιμο πληρεξούσιο.
6. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος κατά την ημέρα της δημοπρασίας θα προσκομίσει όπως και ο πλειοδότης φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση από το Δήμο ότι δεν έχει οικονομικές υποχρεώσεις προς αυτόν ή ότι έχει ρυθμίσει αυτές, θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και υπεύθυνος εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των όρων σύμβασης ο οποίος (εγγυητής) θα παραιτηθεί από το δικαίωμα προβολής των ενστάσεων διαιρέσεως ή διζήσεως και θα ευθύνεται σαν πρωτοφειλέτης.
7. Τα έξοδα της δημοσίευσης, της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου και λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή.
Ως προς τα λοιπά ισχύουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981 και οι ειδικοί όροι της δημοπρασίας που αναφέρονται αναλυτικά στην με αριθ. πρωτ. 19715/19-10-2023 Διακήρυξη δημοπρασίας και στην με αριθ. 188/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Θάσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (6Η2ΩΩΡΔ-38Ω)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (9Δ4ΤΩΡΔ-ΝΜΒ)