Δήμος Θάσου


Διακήρυξη του έργου: ««Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού» στη θέση Ποτός, Δ.Κ. Θεολόγου, Δήμου Θάσου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη  αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: ««Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού» στη θέση Ποτός, Δ.Κ. Θεολόγου, Δήμου Θάσου» CPV: 45259000-7, με το σύστημα  προσφοράς της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 134/2021 (ΑΔΑ: 9ΨΩΑΩΡΔ-Υ89) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, προϋπολογισμού  49.567,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α/94/09-04-2021 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: 6ΓΥ1ΩΡΔ-Μ1Μ).

  1. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Θάσου την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 στις 10.00 πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.Υ.Με. εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας Δασοτεχνικών ή Οικοδομικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Π.Δ. 71/2019

β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88

γ. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.

δ. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ), εφόσον ανήκουν στην Α’ ή Β’ τάξη, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81.

ε. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα (πρώην) Νομαρχιακά Μητρώα για έργα οικοδομικά που νομιμοποιούν την συμμετοχή τους.

στ. Προερχόμενοι από κράτος-μέλος της Ένωσης, ή κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος

ζ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

η) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι Προσφέροντες δεν οφείλουν να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.
  2. Το αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  αναθέτουσα αρχή.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη από το Δήμο Θάσου, εφόσον αναλάβουν οι ίδιοι με επιμέλεια τη δαπάνη αναπαραγωγής τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία του Δήμου Θάσου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, τη δαπάνη της αναπαραγωγής και ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου (www.thassos.gr). Λόγω των ειδικών συνθηκών COVID19 όμως, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να προτιμούν τις ηλεκτρονικές διαδικασίες

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο στις 10/06/2021.

Ο Δήμαρχος Θάσου

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΨΦ26ΩΡΔ-379)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ