Δήμος Θάσου


Διακήρυξη του έργου: «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ‘’Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος’’, με προϋπολογισμό 3.500.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.239.195,44 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ και

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.546.820,63 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.thassos.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05/07/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 09/07/2021.

3.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16/07/2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ.

4.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5.Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 55.700,00 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και Δημοτικά Έσοδα. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου.

Θάσος, 31/05/2021

Ο Δήμαρχος Θάσου

Κυριακίδης Ελευθέριος

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Ψ0Υ5ΩΡΔ-ΧΛΨ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ_ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ_ΚΗΜΔΗΣ