Δήμος Θάσου


Διακήρυξη του έργου «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου»

Ο Δήμος Θάσου, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021 για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου» με προϋπολογισμό 570.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς πόρους, Κωδ. 8.3.1 ΣΑΕ 2021ΣΕ08210014 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), σε συνέχεια της Πρόσκλησης για την Υποβολή Πρότασης στο Μέτρο 8 του Π.Α.Α., και πιο συγκεκριμένα στο Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και ανήκει την κατηγορία δασοτεχνικών έργων με προϋπολογισμό 382.741,73 €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιθείς με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  28η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα λήξης της υποβολής προφορών ορίζεται η 10:00 π.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θάσου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των δασοτεχνικών έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

4. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Απαιτείται εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.193,55 ευρώ (εννέα χιλιάδων εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών) που θα απευθύνεται στον Δήμο Θάσου. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα 10 (δέκα) μηνών, και η προθεσμία ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προφοράς.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α (άρθρο 150 Ν. 4412/2016), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με κωδικό ΚΑ 35.7336.0003 για το έτος 2022.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.. Τα έξοδα Δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thassos.gr και δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 Θάσος, 07/06/2022

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

Συνημμένα: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ