Δήμος Θάσου


Διακήρυξη του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Θάσου»

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Θάσου”

Προϋπολογισμού 894.822,35 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Χρηματοδότηση: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  («Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769))

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Θάσου»

Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Θάσου».

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2η/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 1.109.579,71 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 10.000,00€) και CPV: 45233252-0, 45233290-8, 45233221-4.

Η περιοχή κατασκευής του έργου είναι τα κρίσιμα σημεία του δικτύου του νησιού  και συγκεκριμένα στους οικισμούς: ΛΙΜΕΝΑ , ΠΡΙΝΟΥ, ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, ΣΚ. ΜΑΡΙΩΝ,ΣΚ.ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΣΚ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΟΙ ΣΚ.ΡΑΧΩΝΙΟΥ-ΡΑΧΩΝΙ, ΠΡΙΝΟΥ-ΚΑΖΑΒΗΤΙΟΥ, ΣΚ. ΣΩΤΗΡΟΣ-ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΚ. ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ-ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ, ΣΚ. ΜΑΡΙΩΝ-ΜΑΡΙΕΣ, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ-ΚΑΛΥΒΙΑ, ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ-ΘΕΟΛΟΓΟΥ..(Κωδικός NUTS: EL515).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) και έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Θάσου στον Κ.Α.Ε. 30-7323.0083. Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 17.895,00 Ευρώ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι μήνες (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου: www.thassos.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/04/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/04/2023, μόνον μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

ΘΑΣΟΣ, 05/04/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Συνημμένα αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ