Δήμος Θάσου


Διακήρυξη του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού με κυβόλιθους στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου»

«Περί παράτασης καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και υποβολής δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων ανοιχτών διαγωνισμών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, που διενεργούνται μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα»
Β) Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού του έργου ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’ κατά μία (1) εβδομάδα ήτοι
μέχρι την Τρίτη 28/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών κατά μία (1) εβδομάδα ήτοι μέχρι την Τρίτη
04/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69 2023 Περί παράτασης καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και υποβολής δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων ανοιχτών διαγωνισμών ανάθεσης δημοσί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού με κυβόλιθους στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου»

Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού με κυβόλιθους στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου».

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21η/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28η/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 82.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (περιλαμβάνεται αναθεώρηση 1.217,32€) και CPV: 4523325-6.

Η περιοχή κατασκευής του έργου είναι οδός εντός του οικισμού Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου.(Κωδικός NUTS: EL515).

Το έργο χρηματοδοτείται από ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΑ 30-7323.0081).

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.322,00 ευρώ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δύο μήνες (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θάσου.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου: www.thassos.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10/03/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 17/03/2023, μόνον μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

ΘΑΣΟΣ, 20/02/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Συνημμένα αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ