Δήμος Θάσου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

 

Τμήμα I : Αναθέτων Φορέας:

Ι.1           Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Αναθέτων φορέας : ΔHMΟΣ ΘΑΣΟΥ
Οδός : ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7
Ταχ.Κωδ. : 64004 ΘΑΣΟΣ
Τηλ. : 2593350161
E-mail : gramty@thassos.gr
Πληροφορίες : Αργυρού Δήμητρα

 

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

Περιγραφή

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του Τ.Σ. αφορούν στις παρακάτω ομάδες εργασιών:

 • Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του Τ.Σ.
 • Εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του έργου μέχρι και τη σύναψη σύμβασης με τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου.
 • Εργασίες μετά τη σύναψη της σύμβασης και κατά τη φάση κατασκευής του έργουκαι της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

Προς αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων, ο Τ.Σ. δεν μπορεί να συμμετέχει με κανένα άλλο τρόπο στη φάση κατασκευής του έργου, πέραν των όσων αναφέρονται στη συνέχεια. Οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο Τ.Σ. είναι συμβουλευτικές και αφορούν στην υποστήριξη του Εργοδότη στη διαχείριση και έλεγχο εφαρμογής της σύμβασης και των λοιπών συμφωνιών μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και τρίτων (μελετητών, κατασκευαστών, λοιπών συμμετεχόντων φορέων κ.λπ.). Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου αφορούν την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής αφενός στη δημοπράτηση, διαχείριση και έλεγχο εφαρμογής της σύμβασης και των λοιπών συμφωνιών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων (κατασκευαστών, λοιπών συμμετεχόντων φορέων) και αφετέρου στην επίβλεψη κατασκευής του έργουκαι τηςθέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 322.650,90 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει  τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών/παροχής υπηρεσιών:

 1. 60.795,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, Υδραυλικών Μελετών
 2. 91.192,50 € για μελέτη κατηγορίας 09, Η/Μ Μελετών
 3. 91.192,50 € για μελέτη κατηγορίας 18, Χημικοτεχνικές Μελέτες
 4. 21.075,60 € για μελέτη κατηγορίας 08, Στατικών Μελετών
 5. 8.106,00 € για μελέτη κατηγορίας 27, Περιβαλλοντικών Μελετών
 6. 8.204,40 € για μελέτη κατηγορίας 21, Γεωτεχνικών μελετών & ερευνών,

και 42.084,90 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και ενενήντα λεπτά (322.650,90 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% (77.436,22€) που καλύπτεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θάσου.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται στο χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου, της κατασκευής και της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου (ενδεικτική προθεσμία 48 μήνες).

 

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (6.453,02€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 και 337 του ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει  μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.1 της παρούσας, πλην της περίπτωσης (η) και επιπρόσθετα, τον αριθμό (αν είναι γνωστός) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχή στην περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο  των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Ειδικά μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 191 του ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του εργοδότη.

 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την ΣΑΕ 2751 και την με Κ.Α.: 15-01-6100-003  σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023,2024,2025 της ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ υπ’ αριθ. 3336/17.08.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013268199, ΑΔΑ: Ψ4ΘΡΟΕΥΣ-Μ4Π) μέσω σχετικής δέσμευσης. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο  Νο 3 της Πράξης: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020», με βάση την αρ. πρωτ.  ΕΥ∆ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1999/29-12-2022  Απόφαση ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5154173. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. Έργου 2023ΣΕ27510000, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΕΥΔ Υ.ΜE.ΠΕΡ.Α.Α. ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και ενενήντα λεπτά (322.650,90 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% (77.436,22€) που καλύπτεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θάσου.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών :

 1. 795,00 € για μελέτη κατηγορίας 13, Υδραυλικών Μελετών
 2. 192,50 € για μελέτη κατηγορίας 09, Η/Μ Μελετών
 3. 192,50 € για μελέτη κατηγορίας 18, Χημικοτεχνικές Μελέτες
 4. 075,60 € για μελέτη κατηγορίας 08, Στατικών Μελετών
 5. 106,00 € για μελέτη κατηγορίας 27, Περιβαλλοντικών Μελετών
 6. 204,40 € για μελέτη κατηγορίας 21, Γεωτεχνικών μελετών & ερευνών

και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Επίσης, κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

(α) Απαιτήσεις στελέχωσης

Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία μελέτης παρεχόμενης υπηρεσίας, πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, σε αντιστοιχία με την προεκτίμηση αμοιβής, ως ακολούθως:

 1. Για την κατηγορία μελέτης (09) τουλάχιστον ένα (1) μηχανικό, απόφοιτο ανώτατης σχολής, 12ετούς εμπειρίας.
 2. Για την κατηγορία μελέτης (13) τουλάχιστον ένα (1) μηχανικό, απόφοιτο ανώτατης σχολής, 8ετούς εμπειρίας.
 3. Για την κατηγορία μελέτης (18) τουλάχιστον ένα (1) μηχανικό ή επιστήμονα, απόφοιτο ανώτατης σχολής, 12ετούς εμπειρίας.
 4. Για την κατηγορία μελέτης (08) τουλάχιστον ένα (1) μηχανικό, απόφοιτο ανώτατης σχολής, 4ετούς εμπειρίας.
 5. Για την κατηγορία μελέτης (27) τουλάχιστον ένα (1) μηχανικό, απόφοιτο ανώτατης σχολής, 4ετούς εμπειρίας.
 6. Για την κατηγορία μελέτης (21) τουλάχιστον ένα (1) μηχανικό, απόφοιτο ανώτατης σχολής, 4ετούς εμπειρίας.

(β) Κάθε προσφέρων, επιπλέον των ανωτέρω, οφείλει να διαθέτει και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση συμβάσεων, οι οποίες εκτελέστηκαν με δημόσιες συμβάσεις του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία (5ετία) (από την ημερομηνία του διαγωνισμού έως και 5 έτη που προηγούνται αυτής). (Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από ένα μέλος της με ποσοστό συμμετοχής άνω του 50% στη σύμβαση που επικαλείται ως εμπειρία.)

Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται τα παρακάτω είδη:

 • Για τις κατηγορίες μελετών 13-09-18 να έχει εκπονήσει επιτυχώς δυο (2) τουλάχιστον συμβάσεις τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη έργου κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που εξυπηρετεί πληθυσμό τουλάχιστον 5.000 ι.κ.. Να έχει  εκπονήσει επιτυχώς νοείται να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον η κατασκευή του έργου της ΕΕΛ που υποστηρίζει ο ΤΣ. H σύμβαση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον παροχή υπηρεσιών κατά τη φάση κατασκευής – υλοποίησης του έργου. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν μόνο προηγούμενα ή επόμενα στάδια της υλοποίησης-κατασκευής, όπως π.χ. παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση, για τη δημοπράτηση, για την υποβοήθηση στη φάση του διαγωνισμού έως την υπογραφή της σύμβασης ή κατά τη λειτουργία του έργου, δεν κρίνονται από μόνες τους επαρκείς εάν δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες συμβούλου κατά τη φάση κατασκευής-υλοποίησης του έργου.

Η παραπάνω ειδική τεχνική ικανότητα θα πρέπει να ικανοποιείται από τους κατόχους των καλούμενων από τη διακήρυξη μελετητικών πτυχίων στις κατηγορίες 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων), 09 (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες) και 18 (Χημικοτεχνικές Μελέτες).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης

 

Τμήμα IV : Διαδικασία

Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

 

Προθεσμίες

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

Υποβολή προδικαστικών προσφυγών

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΑΔΗΣΥ (ενοποιημένη αρχή), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΑΡΧΉ) επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΑΡΧΉ) μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΑΡΧΉ), το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΑΡΧΉ) και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΑΡΧΉ) λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Συνημμένα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕ

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΑΞΗ 15-2023 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ