Δήμος Θάσου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (2η) (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι κατόπιν της υπ. αριθμ. 133/13-06-2023 (ΑΔΑ: 9Β26ΩΡΔ-ΧΔΗ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου, στην δημοπρασία της 14ης Ιουνίου 2023 (ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:0012:00) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Θάσου, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι δημοτικά ενήμεροι και αν σε περίπτωση ελέγχου της υπηρεσίας προκύψει αδυναμία έκδοσης δημοτικής ενημερότητας λόγω οφειλών θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της διακήρυξης και σχετικής 38609/2023ΚΥΑ περί ανάκλησης συμφωνητικού. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση επίλυσης του προβλήματος στον κεντρικό server η παρούσα απόφαση θα εφαρμοστεί και για κάθε επομένη δημοπρασία μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

2η δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, στα τμήματα του παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Α15 

 

1050,00€               (50τ.μ.*21€/τ.μ.) ΑΛΥΚΗ 1 ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
2 Α16 4830,00€               (230,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΑΛΥΚΗ 2 ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
3 Α17 1890,00€               (90,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΑΛΥΚΗ 3 ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
4 Α45 8400,00€               (400,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΑΣΤΡΙΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
5 ΘΜ7 3150,00€               (150,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΠΟΤΟΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
6 Α25 2100,00€               (100,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
7 Κ5 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
8 Α26 2625,00€               (125,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
9 Κ6 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
10 Α27 1890,00€ 

(90 τ.μ.*21€/τ.μ.)

Λιμενάρια 1 ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
11 Α28 2520,00€ 

(120 τ.μ.*21€/τ.μ.)

Λιμενάρια 2 ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
12 Α29 2520,00€ 

(120 τ.μ.*21€/τ.μ.)

Λιμενάρια 3 ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
13 Α30 2520,00€ 

(120 τ.μ.*21€/τ.μ.)

Λιμενάρια 4 ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
14 Α31 1890,00€ 

(90 τ.μ.*21€/τ.μ.)

Λιμενάρια 5 ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
15 Α32 1890,00€ 

(90 τ.μ.*21€/τ.μ.)

Λιμενάρια 6 ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
16 Α33 1890,00€ 

(90 τ.μ.*21€/τ.μ.)

Λιμενάρια 7 ΔΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
17 Α36 5400,00€               (300,00τ.μ.*18€/τ.μ.) ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΑ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ
18 Κ7 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΑ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ
19 Α37 3600,00€               (200,00τ.μ.*18€/τ.μ.) ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΠΡΙΝΟΥ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ
20 Κ8 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΠΡΙΝΟΥ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ
21 Α38 1800,00€               (100,00τ.μ.*18€/τ.μ.) ΔΑΣΥΛΛΙΟ ΠΡΙΝΟΥ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ
22 Α39 1800,00€               (100,00τ.μ.*18€/τ.μ.) ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ
23 Κ9 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ
24 Α40 3600,00€               (200,00τ.μ.*18€/τ.μ.) ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ
25 Κ10 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ

 

*ΘΕΣΗ: ΘΜ = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, Α = ΟΜΠΡΕΛΕΣ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  & Κ = ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Θάσου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 14η Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:0012:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί σύμφωνα με απόφαση της προϊσταμένης Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θάσου όπου θα γίνει τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων, στα δημοτικά και τοπικά καταστήματα και στο ΚΕΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00, από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου: www. thassos.gr και του «Προγράμματος Δι@ύγεια». Τηλέφωνα: 2593350133 & 2593350145.

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2023 (6ΠΨ4ΩΡΔ-ΟΓΥ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2023 (9ΚΡΚΩΡΔ-ΗΓΕ)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ 2ης Δημοπρασίας