Δήμος Θάσου


Εγγραφή Αθλητικών Σωματείων της Θάσου στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Σύμφωνα με επιστολή του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει για πρώτη φορά σε λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων.

Ήδη, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο 4.022 ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Μάλιστα, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια αυτή, στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4726/2020, προβλέπεται ρητά ότι: «…Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου».

Προς τούτο ενημερώνουμε τα μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θάσου ή Νομικών του Προσώπων, όπως ολοκληρώσουν άμεσα τις διαδικασίες της αίτησης ένταξής τους σε αυτό.