Δήμος Θάσου


ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ  ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ

 

Το κτίριο όπου θα στεγαστεί ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥ του Δήμου Θάσου θα πρέπει είναι ισόγειο, να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Θάσου, σε δρόμο μικρής κυκλοφορίας,  εμβαδού 120 – 200 τ.μ., με  χώρους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστικές διατάξεις των  άρθρων 3, 4 και 6 του ΠΔ 99/28-09-2017,  με αύλειο χώρο εμβαδού 100-150 τ.μ..

 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει:

  1. Αίτηση με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
  2. Υπεύθυνη Δήλωση για τους όρους της διακήρυξης
  3. Δημοτική, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Φάκελο Τεχνικής προσφοράς ( το περιεχόμενο περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη (ΑΔΑ: ΡΟ0ΓΟΛ8Υ-Η3Λ )

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία ΠΕΝΤΕ  (5 ) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης (από 07-09-2022 έως 12-09-2022)στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».  Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή  και προφορική.

Πληροφορίες και τεύχη των όρων της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο του νομικού προσώπου τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9.00 πμ – 12.00 μμ στην Διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» (οδός Πιερ ντε Βαμπέζ – Τηλέφωνο 2593024020)

 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ  Δημαρωγός

ΖΑΦΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΨΓΓ6ΟΛ8Υ-ΤΔ3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ