Δήμος Θάσου


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δ, ΘΑΣΟΥ
Τηλ: 25930 24020 , e mail: dimarogos@thassos.gr
Θάσος 29-06-2021
Αριθ. Πρωτ. 600

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ

Το κτίριο όπου θα στεγαστεί ο Παιδικός Σταθμός Λιμένα του Δήμου Θάσου θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένα του Δήμου Θάσου, σε δρόμο μικρής κυκλοφορίας ,να έχει εμβαδόν μεγαλύτερο από 150 τ.μ., να έχει χώρους ή δυνατότητα να χωριστεί σε χώρους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστικές διατάξεις των  άρθρων 3, 4 και 6 του ΠΔ 99/28-09-2017,να είναι ισόγειο, με δυνατότητα πρόσβασης σε νήπια, μητέρες με καροτσάκια και ΑμεΑ, να διαθέτει αύλειο χώρο, κυρίως χώρο πρασίνου με εμβαδόν περίπου 220 τ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει
1. Αίτηση με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
2. Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας του
3. Σχέδιο κάτοψης του ακινήτου
4. Οικοδομική άδεια
5. Ενεργειακό πιστοποιητικό καθώς
6. Πιστοποιητικό ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας του κτιρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε  (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή  και προφορική.
Πληροφορίες και τεύχη των όρων της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο του νομικού προσώπου τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9.00 πμ – 13.00 μμ στην Διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» (οδός Πιερ ντε Βαμπέζ – Τηλέφωνο 2593024020 , FAΧ 25930221219)

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ  Δημαρωγός
ΖΑΦΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΨΓΨΠΟΛ8Υ-Ν0Ξ)