Δήμος Θάσου


Ολοκλήρωση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Θάσου

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για άμεσο περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων από τις μεταφορές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου (Ν. 4710/2020) με τίτλο «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις». Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ως στόχο την ευθυγράμμιση της πολιτικής της χώρας με την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών» και ως εκ τούτου περιλαμβάνει διατάξεις για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς της ηλεκτροκίνησης, τη διείσδυση στη χώρα των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, και, τέλος την ανάπτυξη των δημοσίως διαθέσιμων υποδομών επαναφόρτισης.

Το Πράσινο Ταμείο από τον Νοέμβριο του 2020, με σχετικές προσκλήσεις, ανέλαβε τη χρηματοδότηση όλων των Δήμων της χώρας για την υλοποίηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» και «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021».

Ο Δήμος Θάσου δεν θέλησε να μείνει αμέτοχος σε ένα τέτοιο εγχείρημα δηλώνοντας παρόν ως ενεργός συμμέτοχος στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον. Έτσι, εκπόνησε το δικό του Σ.Φ.Η.Ο., με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης.

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Η κατάρτιση των ΣΦΗΟ αφορά σε χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης κυρίως σε:

  • Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
  • Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης
  • Τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών
  • Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων τροφοδοσίας
  • Υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ
  • Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ

Συνεπώς, η κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στην εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή ΙΧ αυτοκίνητα, ΤΑΞΙ, ποδήλατα, οχήματα τροφοδοσίας, λεωφορεία και οχήματα ΑΜΕΑ.

Το Σχέδιο βασίστηκε στην εκπόνηση τεσσάρων Παραδοτέων:

  • Παραδοτέο Π1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης
  • Παραδοτέο Π1β: Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο – Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο
  • Παραδοτέο Π2: Έκθεση Διαβούλευσης
  • Παραδοτέο Π3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του Σχεδίου αποτέλεσε ο συμμετοχικός σχεδιασμός και όχι η μονόπλευρη προσπάθεια εκπόνησης μία ακόμη μελέτης. Υπό την έννοια αυτή, ο Δήμος σε διάφορα στάδια του Έργου απευθύνθηκε σε ένα σύνολο Φορέων που κρίθηκε πως θα μπορούσε να συμβάλλει, με τη γνώμη του, στην ορθότερη υλοποίηση του Σχεδίου. Παράλληλα, μέσω σχετικών δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, δόθηκε η δυνατότητα και σε όλους τους κατοίκους του Δήμου να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης και τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, τις αρχές του συγκοινωνιακού σχεδιασμού, της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας προέκυψε το σύνολο των τελικών προτεινόμενων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο προς χωροθέτηση που είναι 31 σημεία με 53 υποδοχές ρευματοδότησης.

Ολοκληρώνοντας την Εκπόνηση του Σχεδίου αυτού, ο Δήμος έχει πλέον στα χέρια του ένα σημαντικό εγχειρίδιο – εργαλείο το οποίο θα τον βοηθήσει στην ταχύτερη εξεύρεση και προσέγγιση πόρων από Χρηματοδοτικά Εργαλεία (βλέπε ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) τόσο για τη σταδιακή ανανέωση του υφιστάμενου στόλου του, όσο και για τη προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο.