Δήμος Θάσου


Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για θέματα Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Μπορείτε να αναγνώσετε παρακάτω την Απόφαση Ορισμού Δημοτικού Συμβούλου για θέματα Διαχείρισης Κοιμητηρίων:

16-385-05.01.2024 Απόφαση Ορισμού Δημοτικού Συμβούλου για θέματα Διαχείρισης Κοιμητηρίων (Ψ96ΚΩΡΔ-ΧΨΙ)