Δήμος Θάσου


ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ4/2023 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σχολικές καθαρίστριες

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17)
ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θάσου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων- Προσληπτέων ΣΟΧ 4 2023 (Σχολικές Καθαρίστριες) – ΑΔΑ ΨΟΑΩΩΡΔ-ΙΓ0